Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 juni 2017
1. COM(2017)335 - Voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning

De commissie besluit het agendapunt, op verzoek van het lid Van Kesteren (CDA), aan te houden tot de vergadering van dinsdag 4 juli 2017.

2. 34550, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS over de invulling van de moties van het lid Schalk c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen en over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners; Miljoenennota 2017

De commissie ziet af van nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 13 juni 2017 en besluit de toezeggingen T02312 en T02392 als voldaan te registreren.

3. Verzoek rapporteurs Europees Parlement voor een gesprek over de CCTB- en CCCTB-voorstellen (E160043 en E160044)

De commissie besluit in te gaan op het verzoek van de rapporteurs van het Europees Parlement om te spreken over de CCTB- en CCCTB-voorstellen (E160043 en E160044) en vraagt de griffie om hiervoor een datum in september 2017 te plannen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren