Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 april 2017
1. 33632, F

Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Prast (D66) en Postema (PvdA).

2. T02398 - Pensioen in eigen beheer (34555, D)

Toezegging Pensioen in eigen beheer - verschil tussen bepaald elders verzekerd deel en onbepaald elders verzekerd deel (34.555)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van de Ven (VVD). De CDA-fractie sluit zich aan bij deze inbreng. De conceptbrief wordt vervolgens vastgesteld.
De commissie besluit toezegging T02398 als voldaan te beschouwen.

3. E160043, E160044 en E160046

EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting

De commissie stemt in met het versturen van de besproken conceptbrief als commissiebrief.

4. Groene kaart-initiatief van het Portugese Parlement inzake belasting en financiële transparantie in de Europese Unie

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 9 mei 2017 in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer en verzoekt de griffie om de commissie geïnformeerd te houden over de stand van zaken omtrent deze behandeling.

5. Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor om wetsvoorstel 34634 (Herstelwet financiële markten 2017) te agenderen voor procedure op 9 mei 2017.
De commissie stelt voor om vanaf heden de wetsvoorstellen die als hamerstuk aangenomen zijn in de Tweede Kamer altijd voor procedure te agenderen om te bezien of er behoefte is om de wetsvoorstellen te behandelen.
De commissie stelt voor om het in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 34651 (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) voor voorbereidend onderzoek te agenderen op 9 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren