Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 april 2017
1. E160043, E160044 en E160046

Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB); Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen; Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting (Common Corporate Tax Base - CCTB)

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Financiën van 29 maart 2017 in reactie op de brieven van 20 en 27 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34604, C) verzoekt de commissie de staf om een commissiebrief op te stellen over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer tijdens de voortgang van het dossier.

2. Actieplan inzake financiële diensten voor de consument - COM(2017)139

De commissie besluit om het agendapunt aan te houden in afwachting van de BNC-fiche.

3. 33632, F

Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Op verzoek van de fracties van D66 en van de PvdA besluit de commissie het agendapunt aan te houden tot 18 april 2017.

4. Gesprek met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst

De commissie bespreekt het mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst dat plaatsvond op 28 maart jl. De commissie besluit om over circa een half jaar met de dan nieuw aangetreden staatssecretaris een voortgangsoverleg te voeren over de uitvoering van de hervormingsagenda van de Belastingdienst. Naar aanleiding van de bespreking van de uitvoeringstoets door de Eerste Kamer maken de leden Van de Ven (VVD) en Van Rij (CDA), samen met commissievoorzitter De Grave (VVD), een voorzet voor een gespreksnotitie over de uitvoeringstoets, de objectiveerbaarheid ervan en de rol van de Eerste Kamer bij de toetsing op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van voorstellen.

5. Mededelingen en informatie

- Met het oog op eventuele agendering verzoekt de commissie de staf om na te gaan hoe de Tweede Kamer de rapportage Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid in behandeling neemt.
- Op verzoek van het lid Prast (D66) worden de verslagen van DNB en de AFM op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bij de eerstvolgende commissievergadering geagendeerd.

6. Rondvraag

- Het lid Schalk (SGP) verzoekt voortaan brieven van het kabinet die betrekking hebben op moties of toezeggingen die in de Eerste Kamer zijn geïnitieerd in de relevante vakcommissie apart te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren