Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 januari 2017
1. 34426

Comptabiliteitswet 2016

De commissie stelt voor op dinsdag 31 januari 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

2. 34302 / 34360, Z

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied; Belastingplan 2016

De commissie besluit op 7 februari 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied.

3. EU-pakket vennootschapsbelastingen

Inbreng voor schriftelijk overleg over het richtlijnvoorstel inzake hybride mismatches met derde landen en de (C)CCTB-voorstellen wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en CDA (Van Rij). Het CDA (Van Rij) zal op dinsdag 24 januari 2017 aanvullende inbreng leveren voor een nadere brief.

4. Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Brief van de minister van Financiën over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners; Wijzigingswet financiële markten 2014

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën op dinsdag 31 januari 2017.

5. Nadere reactie CPB, SCP en PBL naar aanleiding van deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer d.d. 31 mei 2016

De commissie besluit in een schriftelijke reactie haar waardering over te brengen voor de brief van de planbureaus.

6. Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer

De commissie neemt kennis van de aangepast werkwijze van de behandeling van de (stilzwijgende) goedkeuring, verlenging, wijziging of intrekking van verdragen in de Eerste Kamer.

7. Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt een tentatief behandelschema van de novelle uitfasering pensioen in eigen beheer, dat uitgaat van stemming in de Tweede Kamer op donderdag 9 februari 2017 en stemming in de Eerste Kamer uiterlijk 7 maart 2017. De commissie spreekt in principe een positieve grondhouding uit ten aanzien van dit door het ministerie van Financiën voorgestelde schema, mits de al krappe termijnen voor de Eerste Kamer niet verder onder druk komen te staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren