36.507

EU-voorstellen inzake mensensmokkel (COM(2023)754 en COM(2023)755)Dit Kamerstukdossier bevat relevante informatie over de EU-voorstellen inzake mensensmokkel.

Voor meer informatie zie: E240003 en E240004.


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

1 januari 2024

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel, en betreffende de versterking van de ondersteuning door Europol van de voorkoming en bestrijding van die strafbare feiten, en tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 en Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf in de Unie, en ter vervanging van Richtlijn 2002/90/EG van de Raad en Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad

Documenten

14