Verslag van de vergadering van 15 november 2022 (2022/2023 nr. 7)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) (36050);

- de brief d.d. 11 november 2022 van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van de Filipijnen en Tunesië bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK, NM) (32317, letter NM).

Het wetsvoorstel en de brief worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van de aangehouden motie van het lid Janssen over actualisering van het onderzoek naar een tweefasenproces (35349, letter E) met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde zal de motie na 29 november van rechtswege vervallen. Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijn van aanhouden? Dat is het geval.

Wenst een van de leden aantekening? Dat is niet het geval.