Dinsdag 27 september 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35394

Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen

Voorbereidend onderzoek

3.35714

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

Voorbereidend onderzoek

4.35420, CB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen