Dinsdag 19 januari 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 15 januari jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.COSAC-voorzittersbijeenkomst

Mondelinge terugkoppeling

3.31.585, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

Bespreking van de brief van 15 december 2020 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019

4.35.403, G

Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Staat van de Europese Unie 2020

Bespreking van de stand van zaken uitvoering moties Koole en Backer

6.21.501-20, BN, 21.501-02 / 21.501-20 CI

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het verslag van de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en videoconferentie Europese Raad van 21 januari 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van het verslag van de Europese Raad en de Eurotop van 10 en 11 december 2020 en geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en videoconferentie Europese Raad van 21 januari 2021;

8.Rondvraag


Korte aantekeningen