Dinsdag 17 november 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 13 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.Interparlementaire commissiebijeenkomst (ICM) over het eerste Rule of Law-verslag van de Europese Commissie en de rol van nationale parlementen, 10 november 2020

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

4.EK 35.295, I

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Rechtsbescherming en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake kabinetsappreciatie rechtsstaatrapport 2020 van de Europese Commissie; EU en de rechtsstaat

Bespreking van de brief van 30 oktober 2020 inzake Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie 2020

5.35.295, J

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije

7.Rondvraag


Korte aantekeningen