Dinsdag 8 september 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 11:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 4 september jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.Algemene Europese Beschouwingen 2020

Bespreking

3.COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 14 september 2020

Videoconferentie

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

4.Kamerbrief inzake afronding AO EU-Informatievoorziening

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake afschrift afronding AO EU-Informatievoorziening 15 januari 2020; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

6.Technische briefing Meerjarig Financieel Kader en Herstelplan

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen