Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); algemeen overleg TK (nr. 460)4 juli 2007
hoort bij ... E090301 - Mededeling: naar een algemeen beleid voor bestrijding van de cybercriminaliteit
E090300 - Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
E090276 - Besluit tot instelling van een Europees Netwerk van aanspreekpunten inzake personen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Initiatief van Nederland
E090259 - Besluit tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol)
E090225 - Kaderbesluit over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken
E090220 - Kaderbesluit inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen (initiatief Duitsland en Frankrijk)
E090217 - Kaderbesluit over bepaalde procedurele rechten in strafprocedures binnen de gehele EU
E090178 - Besluit inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (eerdere titel: Besluit tot integratie van het Verdrag van Prüm in het kader van de EU)
E090144 - Richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (Europese blue card)
E090142 - Richtlijn tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
E090133a - Richtlijn tot wijziging van richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
E090122 - Groenboek over de toekomst van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel
afkomstig van ... Tweede Kamer