Dinsdag 9 mei 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Terugblik mondeling overleg Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland 18 april jl.

Bespreking in samenhang met agendapunt 2

6.T01556 - Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AI)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg en status toezegging

9.Kabinetsreactie op rapport parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Brief van de minister-president en de staatssecretaris van EZK van 25 april 2023 (35561, ?)

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen