Deze nota (TK, 1) met bijlagen (TK, 2), waaronder de Macro Economische Verkenning (MEV) 2023PDF-document en de Troonrede 2023PDF-document, bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid voor 2023. In de Miljoenennota is het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2023.


Stand van zaken

De Algemene politieke beschouwingen 2022 in de Eerste Kamer vonden plaats op 18 oktober 2022 en 1 november 2022.

Tijdens de eerste termijn van de kant van de Kamer op 18 oktober 2022 zijn door het lid Van Hattem (PVV) twee ordevoorstellen gedaan waarover hoofdelijk is gestemd.

Het voorstel dat het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) per direct weer aan de Algemene politieke beschouwingen kon deelnemen is met 10 stemmen voor (PVV, Fractie-Frentrop, Fractie-Otten en FVD) en 60 stemmen tegen (de overige fracties) verworpen.

Het voorstel om de Algemene politieke beschouwingen te schorsen is met 5 stemmen voor (PVV) en 60 stemmen tegen (de overige fracties) verworpen.

Tijdens de voortzetting van de Algemene politieke beschouwingen op 1 november 2022 zijn 21 moties ingediend. Over 20 moties is bij zitten en opstaan gestemd. 1 motie was tijdens het debat ingetrokken.

De Eerste Kamer heeft op 27 september 2022 een ordevoorstel met betrekking tot de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Natuur en Stikstof bij de Apb 2022 na hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor (SGP, PVV, Fractie-Otten, SP, PvdD en 50PLUS) en 54 stemmen tegen (CDA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en FVD) verworpen.

De Algemene financiële beschouwingen 2022 in de Eerste Kamer vonden plaats op 22 november 2022. Tijdens dit debat werden 16 moties ingediend. Over 14 moties is op 29 november 2022 gestemd.

Ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen 2022 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) schriftelijk overleg met de minister van Financiën gevoerd en van dat overleg twee verslagen uitgebracht (EK, W met bijlage en EK, X met bijlage).

Op 4 april 2023 heeft de Eerste Kamer een beleidsdebat gevoerd over extra-budgettaire financiering via fondsen en andere initiatieven. Ter voorbereiding hierop is een gesprek met de Algemene Rekenkamer gevoerd op 28 maart 2023. Tijdens het beleidsdebat is de motie-Otten over een coördinerend bewindspersoon voor fondsen ingediend (EK 31.865, D). De stemming over deze motie vond plaats op 11 april 2023.

De Eerste Kamer heeft het lid Van Rooijen (50PLUS) op 13 december 2022 verlof gegeven de minister voor Armoede, Participatie en Pensioenen (APP) te interpelleren over het niet uitvoeren door de regering van zijn door de Eerste Kamer aangenomen motie (EK, AK) over de inkomensondersteuning AOW (zie het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de minister voor APP van 12 december 2022 over de uitvoering van de motie (EK, AQ met bijlagen).

Deze interpellatie vond plaats op 20 december 2022.

Voor de commissie werd op 8 november 2022 door de Raad van State een technische briefing over het advies bij de Miljoenennota 2023 en over de Septemberrapportage in het kader van het onafhankelijk begrotingstoezicht verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

schriftelijke voorbereiding


Documenten

346