Wanneer vindt er een Verenigde Vergadering plaats?

De Verenigde Vergadering komt alleen in een aantal bijzondere gevallen als parlementaire vergadering bijeen. De Grondwet schrijft een Verenigde Vergadering voor in de volgende gevallen:

 • bij de beëdiging en inhuldiging van een nieuwe koning(in) (art. 32)
 • bij de Troonrede op de derde dinsdag in september (art. 65)
 • om een oorlog te verklaren of te beëindigen, tenzij er door de oorlogstoestand niet vergaderd kan worden (art. 96)
 • voor het besluit over een toestemmingswet voor het huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis (art. 28)
 • voor het uitsluiten van de erfopvolging van een lid van het Koninklijk Huis (art. 29)
 • voor het benoemen van de koning(in) als een troonopvolger ontbreekt (art. 30)
 • voor een besluit over het ouderlijk gezag en de voogdij van een minderjarige koning(in) (art. 34)
 • voor het besluit dat de koning(in) "buiten staat is het koninklijk gezag uit te oefenen". (art. 35)
 • wanneer de koning(in) de uitoefening van zijn gezag tijdelijk wenst neer te leggen (art. 36)
 • voor de benoeming van een regent (art. 37)
 • direct na het afkondigen van een uitzonderingstoestand (noodtoestand) (art. 103)

Wat zijn de vereisten voor lidmaatschap van de Staten-Generaal?

Om lid van de Staten-Generaal te kunnen zijn, dient men de Nederlandse nationaliteit te bezitten, 18 jaar of ouder te zijn en niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht. (art. 56 Grondwet)

Artikel 57 van de Grondwet bepaalt dat niemand lid kan zijn van zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer. Een lid van de Staten-Generaal kan ook geen lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut-ombudsman, of lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad zijn. Ministers en staatssecretarissen mogen, behalve tijdelijk tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen, geen lid zijn van de Staten-Generaal.

Verder bepaalt artikel 61 van de Grondwet dat Griffiers en overige ambtenaren van de Kamers niet tevens lid van de Staten-Generaal kunnen zijn.


Wie is de Voorzitter van de Verenigde Vergadering?

De Voorzitter van de Eerste Kamer leidt de Verenigde Vergadering. In Hoofdstuk 1 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering is vastgelegd welke taken de Voorzitter heeft. Het gaat onder meer om het leiden van de werkzaamheden en het handhaven van de orde.


Waar vind ik informatie over de beëdiging en inhuldiging van Koning Willem-Alexander?

Informatie rondom de Verenigde Vergadering waarin de beëdiging en inhuldiging van Koning Willem-Alexander plaats vond, vindt u hier.


Zie ook: