Beëdiging en inhuldiging Koning Willem-AlexanderRol van het parlement

Op 28 januari 2013 kondigde Koningin Beatrix haar voornemen aan om haar ambt op 30 april 2013 neer te leggen. De abdicatie van Koningin Beatrix betekende dat de toenmalige Prins van Oranje, Prins Willem-Alexander, Koning werd.

De nieuwe Koning werd niet gekroond, maar beëdigd en ingehuldigd in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in de hoofdstad Amsterdam. De bepalingen inzake de beëdiging en inhuldiging van de Koning zijn neergelegd in de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning. Na een toespraak van de Koning en het afleggen van de eed of belofte door de Koning volgt de inhuldiging. De kern daarvan bestaat uit een verklaring van de Voorzitter van de Verenigde Vergadering namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten. Deze verklaring wordt door de Voorzitter en door elk van de Leden van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer en de aanwezige gedelegeerden van de Staten van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten, hoofd voor hoofd beëdigd of bevestigd. De inhuldiging heeft geen juridische gevolgen, maar is een plechtige wijze om de verbondenheid van Staten-Generaal (en Staten) en Koning met het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet en met elkaar tot uiting te brengen.

Organisatie

De beëdiging en inhuldiging vond plaats tijdens een ceremoniële Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. De Voorzitter van de Verenigde Vergadering, de heer mr. G.J. (Fred) de Graaf, gaf leiding aan de voorbereiding van de Verenigde Vergadering in nauwe samenspraak met de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw A. (Anouchka) van Miltenburg.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering werd ondersteund door de Griffier van de Eerste Kamer, de heer mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton, die ook voorzitter was van de ambtelijke Voorbereidingsgroep Verenigde Vergadering, en de Griffier van de Tweede Kamer, mevrouw mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel-Vermeijden. Inzake het geheel van de plechtigheden en festiviteiten rond de troonswisseling hebben de Kamers nauw samengewerkt met de regering en het gemeentebestuur van Amsterdam, alsook de Stichting Nieuwe Kerk.


Kerngegevens

informatiedossier bij


Parlementaria


Regelgeving


Brieven


Beeld en geluid


Internetbronnen