Hamilton, G.J.A.

Geert Jan Hamilton (1952) was van 1 september 2006 tot 1 oktober 2018 Griffier van de Eerste Kamer.

De heer Hamilton is op 4 juli 2006 benoemd tot Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De heer Hamilton begon op 1 september 2006 in deze functie en werd op 5 september 2006 beëdigd. Eerder was hij onder meer directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, juridisch adviseur van Zorgverzekeraars Nederland, en voorzitter van de Association Internationale de la Mutualité (AIM), de internationale organisatie van sociale ziektekostenverzekeraars.

Van 18 mei tot 18 oktober 2017 was de heer Hamilton acting president van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP), de wereldorganisatie van griffiers van nationale parlementen, verbonden met de Interparliamentary Union (IPU). Hij was als Griffier lid van de Stuurgroep Renovatie Binnenhof. Vanaf april 2017 is hij ook secretaris van het Nationaal Rampenfonds.


Personalia

 • geboren te Nijmegen, 14 april 1952
 • gehuwd met drs. C.J.M. Smulders

kinderen

 • 1 zoon en 1 dochter uit eerder huwelijk

levensbeschouwing

 • Rooms-Katholieke achtergrond

Opleidingen

 • rechten: afstudeerrichting internationaal publiekrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1971 tot 1975
 • high school, "Moorestown High School", Moorestown, New Jersey U.S.A., van 1970 tot 1971
 • gymnasium A, Bisschoppelijk College Roermond, van 1964 tot 1970

overige

 • Cours de Langue et Civilisation Françaises, Sorbonne Parijs, 1975

Loopbaan

 • griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 2006 tot 30 september 2018
 • directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 november 1999 tot 1 september 2006
 • directieadviseur Juridische en Internationale Zaken, ZN (Vereniging Zorgverzekeraars Nederland), van 1 januari 1995 tot 1 november 1999
 • hoofd Juridische en Internationale Zaken, VNZ (Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars), van 1 januari 1991 tot 1 januari 1995
 • hoofd Juridische Zaken, VNZ (Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen), van 1 september 1983 tot 1 januari 1991
 • juridisch medewerker VNZ (Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen), van 1 februari 1980 tot 1 september 1983
 • stafmedewerker Bestuurlijke en Juridische Zaken, Bureau van de Universiteit Leiden, van 1 januari 1979 tot 1 februari 1980
 • wetenschappelijk medewerker Vakgroep Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid, Juridische Faculteit, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1975 tot 1 januari 1979
 • onderzoeker bij het Centre du Recherche sur le Droit des Affaires van Kamer van Koophandel te Parijs, van 1 februari 1975 tot 1 juli 1975

Nevenfuncties

huidige

 • Nevenfuncties tijdens werkzaamheden als Griffier -
 • secretaris van het Nationaal Rampenfonds, vanaf april 2017
 • ambtelijk secretaris Genootschap van Oud-Senatoren, van 2006 tot 1 oktober 2018

vorige

 • acting president van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP), van 18 mei 2017 tot 18 oktober 2017 (vice president vanaf 2014, lid Executive Committee sinds 2011)
 • lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), van 2009 tot 2017
 • columnist Zorgvisie, van 2008 tot 2016
 • voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Kromme Rijnstreek van 1999 tot 2005 en van 2007 tot 2011 (na fusie van 2005 tot 2007 vice-voorzitter)
 • vicevoorzitter Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof van 2007 tot 2010
 • lid bestuur Vereniging voor Gezondheidsrecht, van 2006 tot 2010
 • hoofdredacteur Kluwer's Sociale Verzekeringswetten, van 1998 tot 2009
 • hoofdredacteur tijdschrift Zorg & Financiering, van 1997 tot 2007
 • voorzitter Bijzondere Euregionale Commissie Grensoverschrijdende Zorg in de Euregio "Maas-Rijn", van 1993 tot 1994
 • vicevoorzitter Consultatief Comité van Verenigingen, Onderlingen, Coöperatieven en Stichtingen van de Europese Unie, van 1993 tot 1999
 • voorzitter Association Internationale de la Mutualité, de internationale organisatie van sociale ziektekostenverzekeraars, van 1993 tot 1999; bestuurslid sinds 1987; vicevoorzitter 1990 tot 1993
 • lid redactiecommissie Consumentenboek gezondheidszorg, van 1993 tot 2006
 • voorzitter Commissie Verstrekkingen (Commissie Zorg) van de Ziekenfondsraad, van 1993 tot 1999
 • secretaris bestuur Stichting Bio-ethiek (Maastricht), van 1990 tot 1994
 • redacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, van 1990 tot 2008
 • lid redactieraad tijdschrift Rechtspraak Zorgverzekering, van 1987 tot 2012
 • lid Ziekenfondsraad, van 1990 tot 1999
 • lid van diverse Commissies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid; in de jaren '90
 • consultant Health Policy bij de Wereld Bank; in de jaren '90
 • voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekeringen, van 1985 tot 1999
 • medewerker Kluwer's Sociale Verzekeringswetten, van 1983 tot 1998
 • lid van diverse Kamers van het College Tarieven Gezondheidzorg, van 1982 tot 1995
 • secretaris diverse geschillencommissies, van 1982 tot 1985
 • lid bestuur Stichting Verpleeghuizen Amsterdam, van 1982 tot 1994
 • lid Faculteitsraad Juridische Faculteit Universiteit van Leiden, van 1976 tot 1978
 • abactis College van Bestuur van de Rotterdamse Studenten Vereniging "Sanctus Laurentius", van 1973 tot 1974
 • voorzitter Schoolparlement Bisschoppelijk College Roermond, van 1969 tot 1970
 • secretaris Schoolparlement Bisschoppelijk College Roermond, van 1968 tot 1969

Activiteiten

 • Was als Griffier van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal ambtelijk eerst verantwoordelijk voor de organisatie van de Verenigde Vergadering op 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarin Koning Willem Alexander is beëdigd en ingehuldigd; eveneens voor de organisatie van de bijzondere Verenigde Vergadering op 16 oktober 2015 ter viering van 200 jaar Staten-Generaal
 • Was lid van de projectgroep Huis voor de democratie en rechtsstaat
 • Was als directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS nauw betrokken bij de herziening van het zorgstelsel die onder minister Hans Hoogervorst werd doorgevoerd (Zorgverzekeringswet; Wet Marktordening Gezondheidszorg; Wet Toelating Zorginstellingen)
 • Was in 2003 vertegenwoordiger van de minister van VWS bij het `High Level Process of Reflection on Patient Mobility and Healthcare Developments in the European Union'.
 • Bepleitte sinds 1995 een interne Europese markt van op solidariteit gebaseerde (private) zorgverzekeringen
 • Verplaatste als voorzitter van de AIM de zetel van deze non-gouvernementele organisatie van Genève naar Brussel (1998); vormde de AIM om tot lobby-organisatie van de Europese zorgverzekeraars in de richting van de instellingen van de Europese Unie
 • Was voorzitter van de Bijzondere Euregionale Commissie Grensoverschrijdende Zorg in de Euregio "Maas-Rijn" die in 1994 het rapport "Zorg dichtbij, ook over de grens" publiceerde; dit rapport gaf de stoot tot tal van grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het terrein van de gezondheidszorg in de Euregio "Maas-Rijn"
 • Ontwierp voor Aruba de Landsverordening Algemene Ziektekostenverzekering, volledig in werking getreden op 1 januari 2001

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 25 september 2018

buitenlandse

 • Erevoorzitter Association Internationale de la Mutualité (1999)

overige

 • Inhuldigingsmedaille 2013
 • Gouden speld Rabobank (2011)

Publicaties

 • "Een zorgverzekering die past in Europa", preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, SEW, 2005, nr. 10, p. 411-421
 • "Een zorgverzekering voor iedereen. Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag", in reeks PS-special, 2005, 3, ISBN90 013030076, Kluwer, Deventer, 2005, p. 1-238
 • Privatrechtliche Organisation der gesetzlichen Krankenkassen, Reformperspektiven für Deutschland, Erfahrungen aus den Niederlanden, met Eberhard Wille, ISBN 978-3-8329-7635-4, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2012
 • Taking pride in Parliament: reflections after the 200th anniversary of Parliament of the Netherlands, Constitutional & Parliamentary Information, Review of the ASGP, 66rd year, No. 211, March 2016, p. 95-109
 • Methods for ensuring parliamentary oversight over the quality of legislation, the case of the Netherlands, scrutiny by the Senate, Apr 4, 2017, Association of Secretaries General of Parliaments, website