31.571

Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachtenDit initiatiefvoorstel van het lid Thieme (PvdD) beoogt door een wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten te verplichten. Hiermee komt de uitzonderingsbepaling zoals opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren betreffende het verdoven van dieren voorafgaand aan de slacht in geval van rituele slacht te vervallen.

Het opheffen van deze uitzonderingsbepaling is niet in strijd met artikel 6 van de grondwet, omdat daarin wordt gesteld dat ieder het recht heeft zijn godsdienst te belijden, «behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet». Volgens de wet is het onverdoofd slachten van dieren verboden en maken beide religies gebruik van een uitzonderingsbepaling op de wet.

Het opheffen van deze uitzonderingsbepaling is mogelijk zonder de vrijheid van godsdienst aan te tasten. Verscheidene vormen van omkeerbare bedwelming in de rituele slacht worden momenteel al op grote schaal toegepast, zowel in Nederland als in andere Europese lidstaten en Nieuw-Zeeland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (31.571, A) is op 28 juni 2011 na hoofdelijke stemming met 116 tegen 30 stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 juni 2012 na hoofdelijke stemming met 21 stemmen voor en 51 stemmen tegen verworpen.

Voor: Klever, Koffeman, De Lange, Nagel, Popken, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Smaling, Sörensen, Van Strien, Thissen, Vliegenthart, Vos, Van Dijk, Elzinga, Faber-van de Klashorst, Frijters-Klijnen, Machiel de Graaf en Marcel de Graaff.

Tegen: Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koole, Kuiper, Van der Linden, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meurs, Noten, Postema, Putters, Van Rey, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Vlietstra, De Vries, De Vries-Leggedoor, Backer, Barth, Beckers, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Ester, Flierman, Franken, Ganzevoort, Fred de Graaf, Thom de Graaf en De Grave.

Tijdens de plenaire behandeling op 13 december 2011 zijn drie moties ingediend. Het betreft de motie-Schrijver (PvdA) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn tijdens het gehele traject van de (onbedwelmde) rituele slacht (EK 31.571, F), de motie-Vos (GroenLinks) c.s. over de verbetering van het dierenwelzijn in de periode voorafgaand aan de slacht (EK 31.571, G) en de motie Vliegenthart (SP) c.s. over het dierenwelzijn in grootschalige industriële vleesproductie (EK 31.571, H).

De motie-Schrijver (PvdA) c.s. is op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, D66, en het CDA stemden voor.

De motie-Vos (GroenLinks) c.s. is op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF, 50PLUS en het CDA stemden voor.

De gewijzigde motie-Vliegenthart (SP) c.s. is op 19 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, PvdA, PVV, GroenLinks, SP, OSF, PvdD, D66 en 50PLUS stemden voor (EK 31.571, P).

Op 11 juli 2023 vond een mondeling overleg plaats met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over registratie aantal ritueel geslachte dieren.


Kerngegevens

ingediend

2 september 2008

titel

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Hoofdlijnen

  • Ritueel slachten
  • Welzijnsaantasting in relatie tot ritueel slachten
  • Mogelijkheden voor bedwelming bij rituele slacht
  • Ritueel slachten in Europa
  • Huidige stand van zaken ritueel slachten in Nederland
  • Een verbod op onbedwelmend ritueel slachten in Nederland

Documenten

136
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-136] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-136] documenten