35.334

Problematiek rondom stikstof en PFASDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de problematiek rondom stikstof en PFAS.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft bij brief van 15 mei 2024 vragen gesteld aan de minister voor N&S over stand van zaken Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en rapportages Programma stikstofreductie en natuurverbetering.

De commissie heeft bij brief van 27 maart 2024 vragen gesteld aan de minister van I&W over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland.

De commissie bespreekt in een toekomstige vergadering het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van N&S over beantwoording vragen aanpak voortgang piekbelasting (EK, BK met bijlage) na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36.277).

De commissie bespreekt het rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies - sturen op stikstof' (EK, BJ en bijlagen) na ontvangst van diezelfde nota naar aanleiding van het verslag.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 18 april 2023 een mondeling overleg gevoerd over Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid, en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland (EK 35.334 / 33.576, BF). Van deze bijeenkomst is een videoverslag (89 minuten) gemaakt.

De commissie heeft op 16 juni 2020 besloten de voorzitter en andere leden van het Adviescollege Stikstofproblematiek uit te nodigen voor een gesprek over het eindadvies Niet alles kan overal'. Dit gesprek vond plaats op 24 november 2020.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 3 december 2019 een mondeling overleg (EK, I) gevoerd met de minister voor Milieu en Wonen over het ontwerpbesluit. Van de bijeenkomst is een videoverslag (57 min.) gemaakt. Hiermee is de behandeling van dit ontwerpbesluit afgerond.


Kerngegevens

begonnen

13 november 2019

titel

Problematiek rondom stikstof en PFAS

schriftelijke voorbereiding


Documenten

593
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [551-593] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [551-593] documenten