10 (R2011)

Benoeming van een regent voor het geval van erfopvolging door de Koning die niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereiktDit voorstel van Rijkswet regelt krachtens artikel 37, tweede lid van de Grondwet de benoeming van een regent van het Koninkrijk en de opvolging van deze regent voor het geval van erfopvolging door de Koning die leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, de minimumleeftijd die ingevolge artikel 33 van de Grondwet vereist is om het koninklijk gezag uit te oefenen.

Sinds het koningschap op 30 april 2013 overging op Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, doet zich de situatie voor dat de vermoedelijke opvolger van de Koning, de Prinses van Oranje, in het geval van erfopvolging niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en zij is nog geen achttien jaar, dan wordt haar moeder, Koningin Máxima, benoemd tot regent. Mocht Koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn benoemd tot regent als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt voordat zij achttien jaar is. Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap onverhoopt hiervan afstand doet of komt te overlijden.

De rijkswet van 10 juni 1981, houdende benoeming van een Regent voor het geval van erfopvolging door de troonopvolger die niet de leeftijd heeft bereikt waarop hij ingevolge de Grondwet kan aanvangen het Koninklijk gezag uit te oefenen (Stb. 1981, 382), wordt ingetrokken.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (VV 10 (R2011), 2) is op 3 december 2013 zonder stemming door de Verenigde Vergadering aangenomen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk met de wetsvoorstellen Bepaling van de jaarlijkse uitkering aan de regent (11) en Regeling van het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning en het toezicht daarop (12) behandeld.

De wet is opgenomen in Staatsblad 532 van 17 december 2013.


Kerngegevens

ingediend

30 september 2013

titel

Benoeming van een regent voor het geval van erfopvolging door de Koning die niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Inbreng geleverd door

Van der Burg (VVD)

Vliegenthart (SP)

Schouw (D66)

Koffeman (PvdD)


Documenten