Dinsdag 31 januari 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

Voorbereidend onderzoek

6.35626, F

Brief van de staatssecretaris van I&W betreffende toezeggingen over meervoudig landgebruik bij biobrandstoffen, over concurrentievoordeel van lucht- en scheepvaart en de voorhang over broeikasgasemissiereductie (BKE); Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

11.Rondvraag


Korte aantekeningen