Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 31 januari 2023
1. 36137

Gebruik technische hulpmiddelen bij tolheffing

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 februari 2023.

2. 36189

Delegatiebepaling hernieuwde implementatie EU-richtlijn verkeersveiligheid weginfrastructuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus).

3. 33612, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 13 januari 2023 (33612, G) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 30175, W

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 13e Monitoringsrapportage NSL 2022; Luchtkwaliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 15 december 2022 (30175, W) wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. 35626, F

Brief van de staatssecretaris van I&W betreffende toezeggingen over meervoudig landgebruik bij biobrandstoffen, over concurrentievoordeel van lucht- en scheepvaart en de voorhang over broeikasgasemissiereductie (BKE); Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 15 december 2022 (35626, F) wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Crone) en de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit toezegging T03204 als "voldaan" aan te merken.

6. 34287/29383, V en toezegging T03277

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

De commissie besluit om op 7 februari 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 23 december 2022 (34287/29383, V). De commissie verzoekt het lid Kluit (GroenLinks) in dit kader een conceptvraag op te stellen over het proces van uitvoering van toezegging T03277 aan de Kamer en beantwoording van eerder over dit onderwerp gestelde vragen die in een commissiebrief aan de staatssecretaris zal worden voorgelegd. In de door de fracties ingebrachte inhoudelijke vragen zal een nog in te plannen mondeling overleg met de staatssecretaris worden aangekondigd.

Toezegging T03277 blijft open staan.

7. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via de griffie en daarbij desgewenst onderwerpen aanleveren voor de conferentie.

8. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie selecteert de voorstellen Hernieuwbare waterstof (2), Gezonde bodems (7) en Concurrerend en effici├źnt gebruik van luchthavencapaciteit (29) uit Annex I en het voorstel Reach-herziening: gerichte wijzigingen van
Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de
registratie, beoordeling en autorisatie van
chemische stoffen (1) uit Annex II als prioritaire voorstellen.

Voor wat betreft de behandeling van voorstel nr. 2 uit Annex I en voorstel nr. 1 uit Annex II heeft de commissie EZK/LNV het voortouw.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra