Dinsdag 25 mei 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35613

Wet betaald ouderschapsverlof

Voorbereidend onderzoek

4.
35213, T

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Vaststellen conceptbrief voor nader schriftelijk overleg

5.
T02928

Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213)

Vaststellen conceptbrief rappel toezegging T02928

6.
35803, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing; EU-voorstel: Groenboek over de vergrijzing

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen