Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 25 mei 2021
1.
35613

Wet betaald ouderschapsverlof

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester), PvdD (Prast) en SGP (Schalk)

2.
35555, I

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken met betrekking tot het keuzerecht voor een gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen (“bedrag ineens”); Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie besluit de motie-Oomen-Ruijten (35.555, H) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen en de brief van de minister van SZW (35.555, I) te betrekken bij het reeds geplande mondelinge overleg met de minister van SZW d.d. 15 juni 2021.

3.
35213, T

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De commissie besluit tot het vaststellen van een commissiebrede brief met nadere vragen naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat (35213, T).

4.
T02928

Toezegging De ministers van BZK en VWS te verzoeken de Kamer in het najaar van 2020 te informeren over de uitkomst van de principiële discussie om het College voor de Rechten van de Mens standaard op te nemen in de consultatierondes (35.213)

De commissie stelt een brief vast teneinde toezegging T02928 te rappelleren bij de betreffende bewindspersonen van de ministeries van VWS, BZK en SZW.

5.
35803, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake kabinetsappreciatie groenboek vergrijzing; EU-voorstel: Groenboek over de vergrijzing

De commissie besluit de brief (35803, B) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl