Dinsdag 24 januari 2023, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

LET OP: VERVROEGDE AANVANGSTIJD !

2.Vaststellen agenda

3.Gang van zaken rondom het spoedverzoek inzake behandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Inbreng schriftelijk overleg

6.25295, BK

Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

7.36200 VI, C

Toezeggingenrappel J&V op covid-19-gebied

Bespreking verslag schriftelijk overleg en status covid-19-toezeggingen

9.E220005

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg10.Voorbereiding deskundigenbijeenkomst aanpassing Wet publieke gezondheid

Bespreking

11.Mededelingen en informatie

12.Rondvraag


Korte aantekeningen