Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 januari 2023
1. Gang van zaken rondom het spoedverzoek inzake behandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

Diverse fracties nemen met instemming kennis van de nu voorliggende conceptbrief. De SP-fractie (Janssen) heeft nog enige aanvullende vragen. Een aangepaste versie van de conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissies, om te bezien of de brief als commissiebreed gesteunde brief kan worden vastgesteld.

2. 25295, BI

Brief van de minister van VWS over adviezen en besluitvorming naar aanleiding van epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

De Fractie-Otten sluit zich aan bij de op basis van de inbreng van de PvdD-fractie (Nicolaï) opgestelde conceptbrief. De brief wordt aldus vastgesteld.

3. 25295, BJ (en - aangehouden - BB) en T03328

Brief van de minister van VWS, de minister van J&V, de minister voor LZS en de minister voor PVO met de kabinetsreactie op het tweede deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

De PVV-fractie (Van Hattem) geeft te kennen schriftelijk vragen te willen stellen over de in de brief aangehaalde toezegging T03328. De toezegging blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan. De commissies besluiten de brief met de kabinetsreactie opnieuw te agenderen zodra bekend is hoe de Tweede Kamer dit onderwerp gaat behandelen en dan de inbrengdatum voor schriftelijk overleg te bepalen. De staf wordt verzocht om de brieven 25295, BJ en BB ook via wetsvoorstel 36194 (Eerste tranche wijziging Wpg) op de website inzichtelijk te maken.

4. 25295, BK

Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de brief met de kabinetsreactie opnieuw te agenderen zodra bekend is hoe de Tweede Kamer dit onderwerp gaat behandelen.

5. 36200 VI, C

Toezeggingenrappel J&V op covid-19-gebied

De commissies besluiten toezeggingen T03326 en T03334 af te voeren. De GroenLinks-fractie (Krijnen, namens De Boer) en de CDA-fractie (Prins) zijn niet tevreden met de reactie op respectievelijk toezegging T03326 en T03334 en komen daar op een later moment mogelijk op terug. T03327 wordt aangemerkt als voldaan. T03328 blijft als openstaand geregistreerd staan, conform de besluitvorming van agendapunt 3.

6. 25295, BL en T03499

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Specifieke expertise in het Maatschappelijk Impact Team (25.295)

De PvdD-fractie (Nicolaï) constateert dat niet alle vragen beantwoord zijn. De fracties van CDA (Prins) en ChristenUnie (Verkerk) hebben nog een vraag naar aanleiding van toezegging T03499. De commissies besluiten derhalve op 31 januari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

7. E220005

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

De commissies nemen het verslag nader schriftelijk overleg (36068, E) voor kennisgeving aan.

8. Voorbereiding deskundigenbijeenkomst aanpassing Wet publieke gezondheid

Een eerste inventarisatie door de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Keunen (VVD), Van der Voort (D66), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Van Hattem (PVV) en Verkerk (ChristenUnie), heeft inmiddels plaatsgevonden. De voorzitter van de voorbereidingsgroep (van Hattem) ligt dit toe en vanuit de commissies worden enkele aanvullende suggesties gedaan ten aanzien van thematische invalshoeken. De voorbereidingsgroep zal op 31 januari 2023 opnieuw rapporteren aan de commissies en de gemaakte keuzes uit een groslijst van namen toelichten.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren