Dinsdag 24 mei 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

3.Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Brief van de minister van LNV van 21 april 2022 (35949, E)

Inbreng schriftelijk overleg

5.Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

Bespreking brief en status moties en toezeggingen


7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen