Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 mei 2022
1. 35531

Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 7 juni 2022.

2. Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Brief van de minister van LNV van 21 april 2022 (35949, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Partij voor de Dieren (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Derogatie van de Nitraatrichtlijn

Brief van de minister van LNV van 26 april 2022 (33037, AF)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Karakus), mede namens de fractie van GroenLinks (Kluit), en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Beleidsinzet biogrondstoffen

Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk