35.949

Wijzigingen fosfaatrechtenstelselMet dit wetsvoorstel wordt verduidelijkt voor welk jongvee fosfaatrechten nodig zijn.

De reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel is beperkt tot melkvee. De fosfaatproductie door de vleesveehouderij valt niet onder het sectorale plafond voor de melkveehouderij. Om te voorkomen dat jongvee voor de melkveehouderij via de vleesveehouderij buiten het fosfaatrechtenstelsel wordt gehouden is er voor gekozen een deel van het jongvee voor de vleesveehouderij wel onder het fosfaatrechtenstelsel te laten vallen. In de praktijk bestaat echter soms onduidelijkheid over de vraag of jongvee als melkvee moet worden aangemerkt en daarvoor fosfaatrechten nodig zijn.

Verder wordt met het voorstel de bestaande uitzondering voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij wettelijk vastgelegd. De voorwaarden waaronder deze uitzondering van toepassing is worden bij ministeriële regeling vastgelegd.

Tot slot wordt het mogelijk gemaakt per jaar maximaal 100 kilogram fosfaatrechten te leasen voor de korte termijn (heen- en teruglease binnen een kalenderjaar), zonder dat hierover afroming plaatsvindt. Het vrijstellen van afroming bij lease van een beperkt aantal kilogrammen fosfaatrecht is bedoeld om melkveehouders die aan het einde van het jaar een hogere melkproductie dan voorspeld realiseren, en dientengevolge een hogere forfaitaire fosfaatexcretie hebben, meer flexibiliteit te geven bij het verwerven van de benodigde extra hoeveelheid fosfaatrechten.

In het voorstel is ook een geclausuleerde delegatiegrondslag opgenomen voor de optie ‘renovatielease’. Deze optie ‘renovatielease’ die bij algemene maatregel van bestuur kan worden ingevoerd en uitgewerkt, heeft betrekking op melkveebedrijven die hun stallen willen moderniseren en verduurzamen of hun nabij een Natura 2000-gebied gelegen melkveebedrijf willen verplaatsen; en die daarbij tijdelijk hun melkvee, tezamen met het fosfaatrecht, bij een ander bedrijf willen onderbrengen en laten melken of verzorgen door een andere veehouder.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 1 februari 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: DENK, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21 en de PVV.

Tegen: PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FVD, Groep Van Haga, Volt, BBB en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, Fractie-Otten, PVV, 50PLUS en SGP.

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, SP en FVD.

PvdD en OSF waren afwezig bij deze stemming.

Een technische briefing over het voorstel vond plaats op 8 februari 2022.


Kerngegevens

ingediend

25 oktober 2021

titel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten