Dinsdag 18 mei 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35483

Brief van de minister van SZW over de definitieve inwerkingtredingsdatum van de nieuwe Wet inburgering; Wet inburgering 2021

Bespreking brief definitieve datum inwerkingtreding Wet Inburgering 2021

3.
32043, AO en 32043, AQ

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport 'Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen'; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking afschriften Tweede Kamerbrieven toekomst pensioenstelsel5.
35213, T

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Van Pareren inzake de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen