Dinsdag 8 november 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Stand van zaken Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Brief van de minister voor VRO over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.Motie en toezeggingen Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Bespreking en besluitvorming over status

4.33118 / 34986, EN en EO

Brief van de minister voor VRO over verstrekking documenten betreffende conceptadvies AcICT; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO betreffende documenten over het conceptadvies van het Adviescollege ICT-toetsing; Omgevingsrecht

Bespreking


6.Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen