Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 november 2022




1. Stand van zaken Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Brief van de minister voor VRO over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), de PvdA (Fiers) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Motie en toezeggingen Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 14 oktober 2022 (33118/34986, EK) besluiten de commissies ten aanzien van de motie Rietkerk c.s. en diverse toezeggingen als volgt:
- de motie-Rietkerk (CDA) c.s. over het Startsein van de Omgevingswet af te voeren;
- toezegging T03422 als "deels voldaan" aan te merken;
- toezeggingen T03420 en T03419 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezeggingen T03423 en T03418 af te voeren;
- toezegging T03459 als "voldaan" aan te merken.

3. 33118 / 34986, EN en EO

Brief van de minister voor VRO over verstrekking documenten betreffende conceptadvies AcICT; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO betreffende documenten over het conceptadvies van het Adviescollege ICT-toetsing; Omgevingsrecht

De commissies besluiten om op 22 november 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brieven van de minister voor VRO van 17 oktober 2022 (33118/34986, EN) en 28 oktober 2022 (33118/34986, EO).

4. 33118 / 34986, EA en EC

Motie-Janssen (SP) c.s. over ongelakte versie beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn Omgevingswet; Brief van de minister voor VRO over de ongelakte versie van de beslisnota bij de brief over de kritische tijdslijn; Omgevingsrecht

De commissies besluiten de brief van de minister voor VRO van 7 juli 2022 (33118/34986, EC) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten de motie-Janssen c.s. als "uitgevoerd" te beschouwen.

5. Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Het is de inschatting van de commissies dat zij geen behoefte zullen hebben aan een begrotingsdebat over de begroting van het Ministerie van BZK 2023 (36200, VII), in het bijzonder het beleidsartikel Ruimtelijke ordening en Omgevingswet.
De commissies zullen hierover definitief besluiten bij de procedure van het wetsvoorstel.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra