Dinsdag 13 september 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36004

Aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Nadere procedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen