Dinsdag 10 mei 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Stand van zaken Omgevingswet

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Bespreking antwoordbrief en verdere behandeling

6.35925 VII, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Bespreking

7.Toezegging T02880 / 34986, AK

Toezegging Met overheden het onderwerp ‘politiek-democratische cultuur’ bespreken (34.986); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de pilotstudie 2 (gericht op de doorwerking van het nationaal belang van (wereld)erfgoed van uitzonderlijke universele waarde) en pilotstudie 3 (gericht op het belang van defensie en militaire luchtvaartterreinen); Invoeringswet Omgevingswet

Bespreking


8.Rondvraag


Korte aantekeningen