Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 mei 2022
1. Stand van zaken Omgevingswet

Brief van de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 6 mei 2022 (33118/34986). Zij besluiten:

1. op 24 mei 2022 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.
2. het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor plenaire behandeling aan te melden op een door de Voorzitter nader te bepalen datum in juni 2022.
3. de commissiestaf te verzoeken een brief op te stellen voor de minister waarin wordt gevraagd om het tijdpad te verduidelijken.

Op 17 mei 2022 zal de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw worden geagendeerd. De mogelijkheden voor een nieuwe adviesaanvraag bij het Adviescollege ICT-toetsing over het DSO worden hierbij betrokken. Naar aanleiding van een verzoek van het lid Nicolaï (PvdD) zal de commissiestaf met het ministerie van BZK de mogelijkheden verkennen voor een gesprek met de minister voor VRO n.a.v. diens beantwoording van vraag [PvdD 1.30] van de leden van de fractie van de PvdD tot toezending van diverse documenten.

ADDENDUM

Met betrekking tot deze documenten wordt nu verzocht:

1. een lijst verschaffen van alle tot op heden niet openbaar gemaakte adviezen, rapporten en onderzoeksresultaten die in de periode juni 2018 tot en met heden zijn uitgebracht door niet tot de ambtelijke organisatie te rekenen personen, colleges, bureaus en andere entiteiten die betrekking hebben op of verband houden met het functioneren en de invoering van het DSO.
2. bij elk op de lijst vermelde documenten aan te geven in welke aan de Kamer gerichte brieven uitdrukkelijk op de inhoud van die documenten is ingegaan en welke uitkomst met de Kamer is gedeeld;
3. de op de lijst vermelde documenten aan de Kamer te zenden;
4. aan te geven op welk moment en op welke wijze de op de lijst vermelde documenten met de minister zijn gedeeld.

2. 33118 / 34986, DL

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, februari 2022; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 11 april 2022 (33118/34986, DL) en besluiten deze brief te betrekken bij de verdere behandeling van de Omgevingswet.

3. 33118 / 34986, DM

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, maart 2022; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 21 april 2022 (33118/34986, DM) en besluiten deze brief te betrekken bij de verdere behandeling van de Omgevingswet.

4. 32813, AF

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

De commissies besluiten, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 19 april 2022 (32813, AF), de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in behandeling te nemen en op 24 mei 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

5. 35925 VII, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de halfjaarlijkse stand van zaken ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 28 april 2022 (35925, VII, G) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK besluiten de commissies te aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:
- toezeggingen T02442, T02750, T02853 als "voldaan" aan te merken;
- toezeggingen T02865, T02868, T03000 als “deels voldaan” aan te merken;
- toezegging T03063 als “deels voldaan” te blijven beschouwen;
- toezegging T02854 als “openstaand” te blijven beschouwen;
- toezeggingen T02871, T02873 toe te wijzen aan de minister van I&W als verantwoordelijk bewindspersoon met het verzoek een reactie in dit kader van de minister van I&W;
- toezeggingen T03003, T03006 toe te wijzen aan de minister voor Natuur en Stikstof als verantwoordelijk bewindspersoon en met het verzoek een reactie in dit kader van de minister voor Natuur en Stikstof;
- toezegging T03009 toe te wijzen aan de minister van LNV als verantwoordelijk bewindspersoon met het verzoek een reactie in dit kader van de minister van LNV;
- toezeggingen T02892, T02898 toe te wijzen aan de minister van I&W als verantwoordelijk bewindspersoon met nieuwe deadline 1 juli 2022;
- toezegging T02884 toe te wijzen aan de minister van I&W als verantwoordelijk bewindspersoon met nieuwe deadline 1 januari 2023;
- toezegging T02906 als "openstaand" te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 mei 2022.

6. Toezegging T02880 / 34986, AK

Toezegging Met overheden het onderwerp ‘politiek-democratische cultuur’ bespreken (34.986); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de pilotstudie 2 (gericht op de doorwerking van het nationaal belang van (wereld)erfgoed van uitzonderlijke universele waarde) en pilotstudie 3 (gericht op het belang van defensie en militaire luchtvaartterreinen); Invoeringswet Omgevingswet

De commissies besluiten de brief van de minister voor VRO van 3 mei 2022 (34986, AK) voor kennisgeving aan te nemen en naar aanleiding hiervan toezegging T02880 als "voldaan" aan te merken.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra