Dinsdag 25 januari 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege toevoeging agendapunt 3

2.
35979 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreking mogelijk behandeltijdpad wetsvoorstel

3.
35526 / 25295, DI (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en KOREL)

Brief van de minister van VWS van 24 januari 2022 ter aanbieding van de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius, in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel en het invoeren van een coronatoegangsbewijs voor kort verblijf voor personen aan wie in een derde land een vaccinatie is toegediend

Bespreking

4.
Verzamelbrief covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV, OCW en SZW)

Inbreng schriftelijk overleg naar aanleiding van diverse - op 18 januari jl. geagendeerde - brieven

6.
35925 XVII / 25295, B en 35526 / 25295, DH (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over vaccindonatie aan het buitenland; Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie; Infectieziektenbestrijding

Aanvullende inbreng schriftelijk overleg

8.
Mededelingen en informatie

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen