Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 januari 2022
1. 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies bespreken een mogelijk behandeltraject van het wetsvoorstel, nu de Tweede Kamer dit wetsvoorstel naar verwachting als hamerstuk afdoet op 27 januari 2022. Vooruitlopend op de bespreking van de procedure inzake het wetsvoorstel, thans voorzien voor 1 februari 2022, stellen zij voor een (beknopt) plenair debat over het wetsvoorstel te houden op een datum in februari 2022 en het wetsvoorstel in stemming te brengen vóór 1 maart 2022.
Daarnaast stellen de commissies voor om in de eerste helft van maart 2022 een volgend breed beleidsdebat te houden betreffende covid-19, onder meer over de (nog te verwachten) lange termijnvisie .

2. 35526 / 25295, DI (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en KOREL)

Brief van de minister van VWS van 24 januari 2022 ter aanbieding van de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius, in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel en het invoeren van een coronatoegangsbewijs voor kort verblijf voor personen aan wie in een derde land een vaccinatie is toegediend

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en op 1 februari 2022 opnieuw te agenderen.

3. Verzamelbrief covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV, OCW en SZW)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins), D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus), PVV (Van Hattem) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

4. 35899, L (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Motie van het lid Van der Voort c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona; Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

5. 35925 XVII / 25295, B en 35526 / 25295, DH (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO)

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over vaccindonatie aan het buitenland; Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie; Infectieziektenbestrijding

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Van Gurp), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï) gezamenlijk en door de fracties van PvdD (Nicolaï) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De fracties van PvdA (Karakus) en PVV (Van Hattem) hebben reeds op 18 januari 2022 inbreng geleverd. De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

6. 29668 / 26956 / 35526, A en B (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brieven van de minister van J&V over staatsnoodrecht

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), D66 (Van der Voort), PvdA (Karakus) en PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

7. Rondvraag

Het lid Nicolaï (PvdD) verzoekt de griffie navraag te doen bij het ministerie van VWS naar de beantwoording van de brief van 24 december 2021 over de covid-19-maatregelen van december 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren