Commissievergaderingen op dinsdag 17 januari 2023Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • 9.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag HC-vergadering 6 december 2022

  De HC stemt in met het verslag van de vorige vergadering.

  2. Raming 2024 en Voorjaarsnota 2023

  De HC stemt in met de raming 2024 en de bijstelling van de raming 2023 bij Voorjaarsnota, en geleidt de stukken door naar de Kamer ter behandeling door de commissie BiZa/AZ.

  3. Renovatie Binnenhof: Addendum programma van eisen

  De HC stemt in met het addendum op het programma van eisen uit 2017 inzake de renovatie van het Kamergebouw aan het Binnenhof.

 • technische briefing 10.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 12.45 uur
 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35335

  Initiatiefvoorstel-Kathmann en Maatoug Wet invoering minimumuurloon

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen.

  2. 35714

  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

  3. 36067

  Wet toekomst pensioenen

  Ten aanzien van de behandelwijze van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (36067), stelt de commissie de volgende processtappen vast:
  - Er is reeds voorzien in twee technische briefings (17 januari en 31 januari 2023);
  - De leden van de commissie kunnen thema's en sprekers voor één of meerdere deskundigenbijeenkomsten uiterlijk dinsdag 24 januari 2023 per e-mail aanleveren bij de commissiestaf; en,
  - de commissie spreekt op 31 januari 2023 aan de hand van een ambtelijke notitie verder over de procedure van het wetsvoorstel.

  4. 36067 / 32043, A en C

  Brief van de minister voor APP over het advies van de Commissie Parameters; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit het afschrift van de Tweede Kamerbrief over het advies van de Commissie Parameters (EK, A) en de brief over de impactberekeningen door DNB (EK, C) desgewenst te betrekken bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067).

  5. 36200 XV, B

  Brief van de minister voor APP over het tijdelijk Noodfonds Energie; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Van Gurp/Vos) en de fractie van de PvdD (Prast).

  6. 36200 XV, F en C

  Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het implementatieplan van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden 2022-2025; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

  7. 35074 / 29544, AA

  Brief van de minister van SZW over de voortgang met betrekking tot maatregelen op het gebied van werken met zelfstandigen en werken als zelfstandige; Arbeidsmarktbeleid

  De commissie besluit de voortgangsbrief maatregelen zzp (35074 / 29544, AA) aan te houden tot de volgende vergadering.

  De commissie verzoekt de commissiestaf, mede naar aanleiding van de voorliggende voortgangsbrief en de eerdere Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt, een technische briefing te organiseren.

  8. T02795

  Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

  De commissie besluit toezegging T02795 als 'deels voldaan' te blijven beschouwen met categorisering 'legisprudentie' en de voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.

  9. T03225

  Toezegging Stand van zaken werkgaranties delen met de Eerste Kamer (35.570)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

  10. EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen

  De commissie besluit het EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen (COM(2022)490) niet in behandeling te nemen.

  11. 21501-31, BA

  De commissie neemt het verslag van de WSB-Raad van 8 december 2022 voor kennisgeving aan.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. T03458

  Toezegging Reactie op rapport slavernijverleden (36.120 B)

  De commissies besluiten de status van toezegging T03458 als voldaan aan te merken en de brief van 12 januari 2023 aan te houden tot een volgende vergadering.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36194

  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 7 februari 2023.

  Daarnaast besluiten de commissies een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel te organiseren. Deze bijeenkomst wordt gepland op een datum na de - voorziene - ontvangst van de memorie van antwoord. Een voorbereidingsgroep is ingesteld bestaande uit de leden Van der Voort (D66), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Van Hattem (PVV) en Verkerk (ChristenUnie).

  2. Nabespreking gang van zaken rondom het spoedverzoek inzake behandeling eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  De commissies besluiten dat inbreng voor schriftelijk overleg geleverd kan worden over de gang van zaken rondom het spoedverzoek van de minister van VWS inzake de behandeling van het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36194) op 24 januari 2023.

  3. 25295, BI

  Brief van de minister van VWS over adviezen en besluitvorming naar aanleiding van epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4. 25295, BJ (en -aangehouden - BB) en T03328

  Brief van de minister van VWS, de minister van J&V, de minister voor LZS en de minister voor PVO met de kabinetsreactie op het tweede deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Onderzoek RIVM effectiviteit avondklok (35.899)

  De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

  5. 25295, BK

  Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

  De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

  6. 36200 VI, C

  Toezeggingenrappel J&V op covid-19-gebied

  De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

  7. 25295, BL en T03499

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team; Infectieziektenbestrijding; Toezegging Specifieke expertise in het Maatschappelijk Impact Team (25.295)

  De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

  8. E220005

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

  De commissies besluiten dit agendapunt op 24 januari 2023 te bespreken.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35154, O

  Brief van de minister voor BHenO over een voorstel van de Europese Commissie inzake een concept besluit van het Gemengd Comité met betrekking tot een nadere interpretatie van een aantal bepalingen en begrippen onder het investeringshoofdstuk; Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), de PVV (Faber) en de Partij voor de Dieren (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 27925, AI

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie is van mening dat de brief van de regering inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 door de Tweede Kamer afdoende is behandeld, en neemt het voor kennisgeving aan.

  3. Inventarisatie deelname GBVB/GVDB-bijeenkomst in Stockholm, 2-3 maart 2023

  Er hebben zich meerdere leden aangemeld voor dit werkbezoek. De commissievoorzitter zal zich met de griffie beraden welke twee leden aan deze conferentie kunnen deelnemen.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35982, L

  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een meerjarig plan om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2022

  De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie-Koole II (35.982, L). Het lid Koole (PvdA) stelt daarbij vast dat de brief niet in voldoende mate ingaat op de vragen die zijn gesteld in de commissiebrief van 2 november 2022. De commissie besluit daarop de uitvoering van de motie te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen op 18 april 2023. Voorts besluit de commissie de motie-Koole c.s. (35.982, G) als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen.

  2. 35.295, S

  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; EU en de rechtsstaat

  De commissie stelt de concept-commissiebrief over de uitvoering van de motie-Karimi inzake een special envoy voor Media Freedom (35.295, S) ongewijzigd vast.

  3. T02747

  Brief van de minister van BuZa over de kabinetsappreciatie rapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid; Verzamelwet Brexit; Toezegging Evaluatie Brexit (35.084)

  De commissie neemt kennis van de kabinetsappreciatie en het eindrapport evaluatie Rijksbrede Brexit-inzet Nederlandse overheid (35.084, J) en besluit de status van de toezegging T02747 als voldaan te beschouwen.

  4. Werkbezoek Brussel

  De commissie bespreekt de nadere invulling van het programma van het werkbezoek aan Brussel op 5-6 maart 2023.

  5. COSAC Voorzittersbijeenkomst 29-30 januari, Stockholm

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties voor de COSAC-vergadering van 29 - 30 januari 2023 en geeft de commissievoorzitter mee naar bevind van zaken te kunnen handelen.

  6. Plenaire sessie Benelux parlement 9 en 10 december 2022

  Delegatieleider Van Ballekom (VVD) doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Benelux parlement, gehouden op 9 en 10 december jl. te Brussel.

  7. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022, het verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 december 2022.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35851

  Implementatie van de Europese richtlijn over bescherming van klokkenluiders

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2. 34430, AF

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK en de minister voor Rechtsbescherming over de hoofdlijnen van aspecten bij verschillende varianten van constitutionele toetsing; Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie neem kennis van de brief van 16 december 2022 en zal de wetsvoorstellen samenhangend met de hoofdlijnenbrief t.z.t. op hun merites toetsen.

  3. 35621 / 35619

  Verslag van een schriftelijk overleg de minister van BZK over de aanpak van de evaluaties inzake de vorming van de gemeente Dijk en Waard en de gemeente Maashorst; Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rombouts), PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

  4. 36200 VII, E

  Brief van de minister van BZK over de voorlichting van de Raad van State inzake de interbestuurlijke verhoudingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  De commissie besluit de brief van 16 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen en opnieuw agenderen wanneer de kabinetsappreciatie wordt ontvangen.

  5. 28362, E

  Brief van de minister van BZK over de omgang met vertrouwelijke politieke contacten; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  De commissie wenst het agendapunt aan te houden tot de beantwoording op de vragen over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet in de brief van 29 november 2022 (ons kenmerk 171502.02U) is ontvangen.

  6. 36281, A

  Brief van de minister voor VRO over de inkomensafhankelijke huurverlaging per 1 juli 2023; Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen

  De commissie neemt kennis van de brief van 21 december 2022. Zij zal het tijdpad van de behandeling van het wetsvoorstel bespreken bij de gelegenheid van de procedure.

  7. T03453

  Toezegging 175 jaar Grondwet (35.786)

  De commissie besluit de brief 22 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T03453 als voldaan aan te merken.

  8. 35552, E

  Brief van de staatssecretaris van BZK over afbeelding van de Nederlandse vlag op de identiteitskaart; Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten

  De commissie besluit de brief van 23 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen en beschouwt de motie-Schalk c.s. (35552 (R2148), C) als uitgevoerd.

  9. T03397

  Toezegging Kamer informeren over extra acties tegen desinformatie (35.295)

  De commissie besluit 14 februari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg en wenst de status van toezegging T03379 te wijzigen in 'voldaan'.

  10. 35786, C

  Brief van de minister van BZK over de beperkingssystematiek van de Grondwet; Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

  De commissie neemt kennis van de brief van 23 december 2022 en deze in de toekomst desgewenst te betrekken bij behandeling van dossiers en voorstellen m.b.t. de Grondwet.

  11. Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt het verslag van de formele Telecomraad van 6 december 2022 opnieuw te agenderen in de volgende vergadering.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35920

  Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  De commissie besluit de Kamer voor te stellen op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen over het wetsvoorstel. Een concept voor een voorlichtingsaanvraag wordt op dinsdag 31 januari 2023 in de commissie geagendeerd. Verder wordt inbreng voor het nader voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk), de ChristenUnie (Verkerk) en de SGP (Schalk).

  De commissievoorzitter wordt verzocht te informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de toezending van geconsolideerde wetsteksten.

  2. 36200 VIII, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW en de staatssecretaris van OCW over halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

  De commissie besluit de brief van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2022 (36200 VIII, D) inzake het rappel toezeggingen OCW voor kennisgeving aan te nemen. Op basis van deze brief besluit de commissie:
  - toezegging T02448 als deels voldaan te blijven beschouwen in afwachting van de Balans van de Wetenschap van het Rathenau Instituut en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023.
  - toezegging T03060 als deels voldaan te blijven aanmerken.
  - toezeggingen T03078 en T03079 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verzetten naar 1 januari 2023.
  - toezeggingen T03348 en T03351 te bespreken bij het volgende agendapunt.

  3. T03348 en T03351

  Toezegging Beleidsaanpassing Nationaal Museaal Aankoopfonds (35.984); Toezegging Kabinetsreactie op advies van de Commissie Collectie Nederland (35.984)

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris Cultuur en Media van 27 december 2022 (35984, O), op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie de toezeggingen T03348 en T03351 als voldaan aan te merken.

  4. T03201

  Toezegging Toezenden stukken rondom burgerschapsopdracht (35.352); Brief van de minister voor PVO over afschriften brieven vrij en veilig onderwijs van 4 maart 2022 en 18 november 2022; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

  De commissie besluit de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 20 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36200 VI

  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

  De commissies brengen eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid (36200 VI) als hamerstuk af te kunnen doen.

  2. 32317, NR

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over kabinetsstandpunt Schengentoetreding Roemenië, Bulgarije en Kroatië; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de brief van de staatssecretaris van J&V van 23 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  3. 32317, NQ

  Brief van de minister van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V over verslag JBZ-Raad van 8-9 december 2022; JBZ-Raad

  De commissies besluiten om op 31 januari 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. het verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 december 2022.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36065

  Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

  De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2. 36211

  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2022 inzake energietoeslag lage inkomens

  De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

 • 15.40 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36138

  Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

  De commissie besluit bij de ministers van J&V en BZK een ge-preconsolideerde versie van de wet op te vragen en deze bij voorkeur voor 31 januari 2023 aan te leveren. Na ontvangst kan de inbrengdatum worden bepaald.

  2. Voorlichting Raad van State over de kwestie op welke wijze de (Tweede) Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur

  De commissie wenst in overleg te treden met de Tweede Kamer (commissie J&V) teneinde het in de voorlichting voorgestelde overleg van beide Kamers van de Staten-Generaal met de regering voor te bereiden. Het onderwerp zal op 31 januari 2023 in een gecombineerde commissievergadering J&V/BiZa worden geagendeerd. Daarin zal ook het vervolgproces aan de orde komen.

  3. T03375 & T03377

  Toezegging Pilots afleidingsstelsel gezagssituatie (34.605); Toezegging Voorlichting over gezag uitbreiden en verbeteren (34.605)

  De commissie besluit:
  - toezegging T03375 als voldaan aan te merken;
  - toezegging T03377 als openstaand te handhaven en
  - n.a.v. de brief van de minister voor Rechtsbescherming (34605, J) op 31 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4. T01614

  Toezegging Informeren ontwikkelingen rechtspraak EHRM inzake overgangsrecht (32.890)

  De commissie besluit toezegging T01614 als voldaan aan te merken.

  5. T03382

  Toezegging Aanbieding informatie over gescreende uitreizigers (35.934 (R2158))

  De commissie besluit toezegging T03382 als voldaan aan te merken.

  6. E220021

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (COM(2022)209)

  De commissie besluit een oordeel over deze brief aan te houden tot ook het antwoord van de Europese Commissie beschikbaar is.

  7. Uitstel debat 'grip op algoritmische besluitvorming door de overheid'

  De commissie verzoekt de Voorzitter na te gaan of het debat 'grip op algoritmische besluitvorming door de overheid' op 14 of 21 maart kan plaatsvinden (met als terugvaloptie 7 maart 2023).

  8. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit n.a.v. een brief van de minister voor Rechtsbescherming de voorgenomen opzet en de planning van de Staat van de wetgevingskwaliteit op 31 januari 2023 in een gecombineerde commissievergadering J&V/BiZa te agenderen.

 • 15.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Toezegging T03433 - Analyse kinderhartchirurgie

  Brief van de minister van VWS van 6 december 2022 met de NZa-impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking (31765, K en bijlagen)

  De commissie besluit de brieven van de minister van VWS van 6 december 2022 (31765, K) en 16 januari 2023 (31765, L) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03433 als voldaan aan te merken.

  2. Oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 5 december 2022 (Kamerstukken I/II, 36266 A/1)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fractie van de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36200 XVI)

  Brief van de minister van VWS van 23 december 2022 over de gevolgen van de uitgestelde behandeling (36200 XVI, I)

  De commissie besluit heden, 17 januari 2023, inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 23 december 2022 (36200 XVI, I) en de brieven van de staatssecretaris van VWS van 22 december 2022 en 6 januari 2023 (31839, AA en AB) (zie volgende agendapunt). Inbreng voor dit overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Karakus) gezamenlijk alsmede door de SP-fractie (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
  Verzocht zal worden de beantwoording uiterlijk vrijdag 20 januari 2023 10.00 uur toe te zenden in verband met het plenaire debat over het wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36200 XVI) dat op 24 januari 2023 staat gepland.

  4. Hervormingsagenda Jeugd

  Brieven van de staatssecretaris van VWS van 22 december 2022 en 6 januari 2023 (31839, AA en AB)

  De commissie besluit heden, 17 januari 2023, inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van VWS van 22 december 2022 en 6 januari 2023 (31839, AA en AB) en de brief van de minister van VWS van 23 december 2022 (36200 XVI, I) (zie vorig agendapunt). Inbreng voor dit overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Krijnen) en de PvdA (Karakus) gezamenlijk alsmede door de SP-fractie (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.
  Verzocht zal worden de beantwoording uiterlijk vrijdag 20 januari 2023 10.00 uur toe te zenden in verband met het plenaire debat over het wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36200 XVI) dat op 24 januari 2023 staat gepland.

 • 16.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36200 A

  Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (36200 A) wordt heden geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk) en GroenLinks (Kluit), mede namens de PvdA. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 30175, W

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 13e Monitoringsrapportage NSL 2022; Luchtkwaliteit

  De commissie besluit om op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 15 december 2022 (30175, W).

  3. 35626, F

  Brief van de staatssecretaris van I&W betreffende toezeggingen over meervoudig landgebruik bij biobrandstoffen, over concurrentievoordeel van lucht- en scheepvaart en de voorhang over broeikasgasemissiereductie (BKE); Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

  De commissie besluit om op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 15 december 2022 (35626, F). De commissie besluit dan de status van toezegging T03204 opnieuw ter bespreking te agenderen. De commissie besluit de status van de toezeggingen T03205 en T03206 van "openstaand" te handhaven.

  4. Hyperscale datacenters / 32813 AS

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO met nadere vragen over hyperscale datacentra; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  De commissie besluit thans geen vervolg te geven aan het dossier hyperscale datacenters en besluit de behandeling van het ontwerpbesluit over hyperscale datacenters als afgerond te beschouwen. De status van de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35925 XIV, H) en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35925 XIV, K) blijft 'niet uitgevoerd'.

  5. Rondvraag

  De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) het wetsvoorstel 36189, vermeld op de termijnbrief, op 31 januari 2023 voor voorbereidend onderzoek te agenderen.

 • 16.10 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Stand van zaken Omgevingswet

  De commissies besluiten met betrekking tot de stand van zaken van de Omgevingswet als volgt:

  1. het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) zal worden uitgenodigd om op 7 februari 2023 een toelichting te geven op zijn advies inzake het plan van aanpak Indringend Ketentesten Fase 3 (IKT 3) en daarbij ook duiding te geven aan de resultaten van het IKT 3 die alsdan beschikbaar zullen zijn;

  2. het AcICT zal worden verzocht toe te lichten waarom het de voorkeur geeft aan een besloten bijeenkomst;

  3. de commissies bespreken de stand van zaken Omgevingswet op 31 januari 2023 opnieuw, wanneer de toegezegde voortgangsbrief is ontvangen;

  4. de commissies verzoeken de griffie na te gaan wanneer de resultaten van het Indringend Ketentesten Fase 4 beschikbaar zullen zijn;

  5. de commissies bepalen een datum voor plenaire behandeling van het nieuw voor te hangen ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet na het gesprek met het AcICT op 7 februari 2023 en stemmen deze plenaire behandeling af op de behandeling in de Tweede Kamer;

  6. de commissies verzoeken de griffie een overzicht op te stellen van alle partijen die deze Kamerperiode zijn uitgenodigd voor deskundigenbijeenkomsten en aanverwante bijeenkomsten, en die benaderd kunnen worden voor een position paper met hun standpunt inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  2. 33118 / 34986, ES

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van documenten betreffende conceptadvies AcICT; Omgevingsrecht

  De commissies besluiten om op 31 januari 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brief van 23 december 2022 (33118/34986, ES).

  3. Mededelingen en informatie

  De commissies besluiten de o.a. bij het lid Kluit (GroenLinks) en het lid Klip-Martin (VVD) levende vragen over de Evaluatiecommissie Omgevingswet te betrekken bij een nader schriftelijk overleg over de stand van zaken Omgevingswet.

 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E220027

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over voorstellen voor Verordeningen betreffende macro-financiële bijstand aan Oekraïne in 2023; EU-voorstellen voor Verordeningen betreffende macro-financiële bijstand aan Oekraïne in 2023 (COM(2022) 595, 596, 597)

  De commissies nemen de beantwoordingsbrief van de minister van Financiën van 20 december 2022 voor kennisgeving aan.

 • 16.20 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36200 / 36202, AP

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoering van de motie van het lid Koffeman c.s. over het afschaffen van de BTW op groente en fruit; Miljoenennota 2023

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 36108, G

  Brief van de minister van I&W over moties en toezeggingen inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

  3. 21501-07, FD / FG

  Brief van de minister van Financiën inzake deelverslag Ecofinraad 6 december 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brieven van de minister van Financiën van 20 december 2022 en 8 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  4. 21501-07, FF

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 januari 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 9 januari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Rondvraag

  Het lid Crone heeft aangegeven dat de commissie SZW deze commissie geïnformeerd zal houden over de (fiscale aspecten van) en activiteiten rondom de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067).

 • 16.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Tussentijdse evaluatie Invest-NL

  Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van Financiën, van 8 december 2022 (35123, S)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2. Herfstpakket Europees Semester

  Brief van de ministers van EZK en van Financiën over kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2023; Europees Semester 2023

  De commissies besluiten de brief van de ministers van EZK en van Financiën van 19 december 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

 • 16.50 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

  Verslag schriftelijk overleg (36059, D)

  De commissies besluiten in afwezigheid van het lid Dessing (FVD) hem de gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Indien deze inbreng uitblijft, besluiten zij aan de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 8 december 2022 de status 'voor kennisgeving aangenomen' toe te kennen.

  Aanvulling
  Het lid Dessing (FVD) heeft op 22 januari 2023 aan de griffie laten weten geen gebruik te maken van de mogelijkheid om vervolgvragen in te dienen.

 • 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)