Plenair Janssen bij Interpellatie van het lid Janssen over het militair radarstation HerwijnenVerslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 15.46 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter, dank u wel. Ik heb een heel korte inleiding en dan zal ik meteen naar de vragen gaan. De reden dat wij hier vandaag staan, is als volgt. Dezelfde vragen die ik vandaag zal stellen, hebben wij ook gesteld in een mondelinge vragenronde van de commissie. Helaas is er vorige week vrijdag een uitstelbericht gekomen dat die vragen niet op tijd, namelijk voor 1 december, beantwoord zullen worden. Tegelijkertijd is de staatssecretaris wel voornemens om per 8 december de vergunningprocedure in Herwijnen te starten, dus dat kruist elkaar. Vandaar dat vandaag een interpellatiedebat de mogelijkheid was om nog een aantal vragen, die we anders schriftelijk beantwoord hadden gekregen, aan de staatssecretaris te stellen en daar ook nog een boodschap over mee te geven.

Daarom zal ik nu de vragen stellen. Is het juist dat de staatssecretaris op 8 december 2023 in de Staatscourant wil afkondigen dat de vergunningprocedure voor de plaatsing van een radar in Herwijnen wordt gestart?

Is de staatssecretaris bekend met de toezeggingen van zijn ambtsvoorganger over de procedure voor de plaatsing van een radar op een tweede locatie, zoals verwoord in de antwoorden op de schriftelijke vragen van het CDA-Tweede Kamerlid Van Helvert, de dato 26 februari 2021?

Waarom acht de staatssecretaris zich niet gebonden aan de toezeggingen van zijn ambtsvoorganger in die beantwoording?

Dan de vierde vraag. Op welke feiten baseert de staatssecretaris de aanvraag voor een radar in Herwijnen inhoudelijk nu nog niet feitelijk kan worden vastgesteld of de maatregelen die in Wier worden genomen om de geluidsoverschrijdingen te voorkomen in de praktijk afdoende zullen blijken te zijn, temeer omdat de afstand tot de directe omwonenden in Herwijnen nog korter is dan de afstand in Wier?

Is het juist dat de radar in Wier en op een tweede locatie te allen tijde en bij ieder gebruik zal moeten voldoen aan de eisen in vigerende vergunningen voor die radar, zoals door de ambtsvoorganger van de staatssecretaris aan het parlement is gemeld?

Dan de zesde vraag. Is de staatssecretaris bereid om de toezeggingen van zijn ambtsvoorganger voor een zorgvuldige vergunningprocedure op basis van feiten in plaats van aannames gestand te doen? Dat houdt in dat nadat de geluidsbeperkende maatregelen in Wier zijn genomen, in Wier controlemetingen worden uitgevoerd om zeker te stellen dat de radar voldoet aan de normen. Deze geluidsmetingen dienen als onderbouwing voor de vergunningaanvraag voor de tweede radar.

Dan de zevende en daarmee de laatste vraag. Is de staatssecretaris daarmee bereid de vergunningprocedure voor Herwijnen niet te starten totdat de maatregelen van de geluidsbeperkende maatregelen in Wier bekend zijn, conform de procedure zoals die door zijn ambtsvoorganger is geschetst aan het parlement?

Ik wacht de antwoorden van de staatssecretaris met belangstelling af. Eventueel heb ik na de beantwoording in tweede termijn nog een motie met dezelfde strekking paraat.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Dan geef ik graag het woord aan de staatssecretaris. Hij was al op de hoogte van de vragen, dus ik neem aan dat hij in staat is de vragen te beantwoorden. Klopt dat? Ja? Dank u wel.