Plenair Vlietstra bij stemming Wet ter Bescherming KoopvaardijVerslag van de vergadering van 19 maart 2019 (2018/2019 nr. 22)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.54 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vlietstra (PvdA):

Voorzitter, dank u wel. Het geweldsmonopolie hoort bij de overheid, ook als het gaat om het gebruik van geweld. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan worden overwogen daarvan af te wijken. De indieners en de regering hebben mijn fractie er niet van kunnen overtuigen dat van zo'n uitzonderlijke situatie sprake is. Het aantal incidenten waarbij Nederlandse schepen betrokken zijn, is beperkt, de omvang van het probleem is niet duidelijk geworden, er zijn nog veel vragen over de uitvoering van de wet, en mijn fractie vreest dat VPD de uitzondering wordt en particuliere beveiliging de regel. Wij onderschrijven de zorgplicht van de overheid, ook als het gaat om het beschermen van burgers op koopvaardijschepen in risicovolle gebieden, maar wij menen dat er andere mogelijkheden zijn om hieraan te voldoen. Wij zullen dus tegen het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vlietstra. Ik kijk even rond om te zien of er nog anderen zijn die een stemverklaring wensen af te leggen. Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.