Plenair Vlietstra bij stemming Dienstplicht vrouwenVerslag van de vergadering van 2 oktober 2018 (2018/2019 nr. 2)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.50 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Vlietstra (PvdA):

Voorzitter. Naar de mening van mijn fractie hebben vrouwen en mannen gelijke rechten en gelijke plichten, ook waar het gaat om de dienstplicht. Wij stemmen daarom van harte voor het wetsvoorstel. Toch plaatsen wij daarbij twee opmerkingen. De opvatting van de regering dat vrouwen in de krijgsmacht nu al een volkomen gelijkwaardige positie bekleden, deelt mijn fractie niet. Wij verwachten van de regering dat zij maatregelen neemt om een fors hogere deelname van vrouwen in alle functies van het leger te bereiken, alsmede een cultuur waarin vrouwen zich welkom weten.

Ten tweede, voorzitter: de communicatie over het wetsvoorstel blijft beperkt tot de mededeling op de website van Defensie en een brief aan eenieder die de leeftijd van 17 jaar bereikt. Met verwijzing naar het WRR-rapport "Weten is nog geen doen" geven wij de regering in overweging op bredere wijze bekendheid te geven aan deze fundamentele wetswijzigingen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Vlietstra. Ik geef het woord aan de heer Diederik van Dijk.