Dinsdag 2 juli 2024, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

2.36550 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 (Voorjaarsnota)

Welke procedure wenst de commissie te volgen:

  • een datum bepalen voor het leveren van inbreng voor een verslag;
  • te volstaan met een blanco verslag (geen vragen of opmerkingen, afdoen als hamerstuk of stemming);
  • te volstaan met een verslag onder voorbehoud van plenaire behandeling (geen schriftelijke behandeling, wel een mondelinge behandeling plenair)?

Procedure


3.36136

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Inventarisatie

Welke fracties wensen inbreng voor het tweede verslag te leveren?


Inbreng voor tweede verslag

4.36176, D

Brief van de staatssecretaris van OCW over de stand van zaken met betrekking tot moties en toezeggingen bij investeringsverplichting voor grote streamers; Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Beslispunten

  • Wenst de commissie naar aanleiding van de brief van 20 juni 2024 met de staatssecretaris (in het nieuwe kabinet: minister) in overleg te treden?
  • Wenst de commissie de ambtelijke adviezen over te nemen met betrekking tot de behandelde toezeggingen?

Ambtelijke toelichting

Op 20 juni heeft de commissie een brief ontvangen van de staatssecretaris voor OCW. De brief gaat in op de stand van zaken met betrekking tot de moties en toezeggingen aangaande de investeringsverplichting voor grote streamers te behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product. Op 31 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer de Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product aangenomen (Kamerstukken 36176). Het doel van deze verplichting is om het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod duurzaam te versterken.

De staatssecretaris gaat in op de volgende openstaande toezeggingen, gedaan aan de Eerste Kamer:

T03750 Bezien of monitoring inzake inkomenspositie van makers in de av-sector voldoende beeld geeft (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA), toe te bezien of de huidige monitoring inzake de inkomenspositie van makers in de av-sector voldoende beeld geeft of dat nog extra onderzoek nodig is. In gesprek met de procesbegeleider en de vertegenwoordigers van de makers wordt gewezen op de risico’s van de samenloop van de investeringsverplichting en de auteursrechtenvergoeding.

Reactie stas. OCW: In de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting wordt gerapporteerd over ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de verschillende culturele deelsectoren. Op basis van cijfers van onder meer het CBS geeft de Cultuurmonitor ook inzicht in de inkomenspositie van (zelfstandige) makers binnen de AV-sector. De Boekmanstichting en Platform ACCT zijn daarnaast van plan om een aanvullende arbeidsmonitor te ontwikkelen. OCW is in gesprek met deze partijen om daarin ook de inkomenspositie van makers, inclusief die in de AV-sector, mee te nemen. Hiermee is voldaan aan de toezegging aan het Kamerlid Veldhoen om te bezien of de huidige monitoring inzake de inkomenspositie van makers in de AV-sector voldoende beeld geeft of dat nog extra onderzoek nodig is. Ook is voldaan aan de toezegging om - in het kader van het auteurscontractenrecht - aan de procesbegeleider en de vertegenwoordigers van de makers te wijzen op de risico’s van de samenloop van de investeringsverplichting en de auteursrechtenvergoeding. Dit is gedaan in het kader van de onderhandelingen tussen makersorganisaties en producenten- en exploitantenorganisaties ten behoeve van een eerlijke vergoeding voor filmmakers voor video on demand (streamingsdiensten). De procesbegeleider van die onderhandelingen is door OCW verzocht rekening te houden met het onderscheid tussen een honorarium en een vergoeding op basis van het auteursrecht.

Ambtelijk advies: Toezegging als voldaan aanmerken.

***

T03751 Toezegging Streamers opnieuw vragen om inzicht te geven in de investeringscijfers over de jaren vóór 2024 (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA), toe dat zij de streamers opnieuw zal vragen om inzicht te geven in de investeringscijfers over de jaren vóór 2024. Deze cijfers worden de Kamer toegezonden.

Reactie stas. OCW: De investeringsverplichting is op 1 januari 2024 in werking getreden. Er is daarom geen wettelijke grond om streamers te verplichten om cijfers van voor die datum aan te leveren. Naar aanleiding van de toezegging aan Kamerlid Veldhoen is in het kader van de input die streamers kunnen verstrekken ten behoeve van het evaluatieontwerp, gevraagd om ook inzicht te geven in investeringscijfers van voor 2024. Het evaluatieontwerp, inclusief de input vanuit de sector, zal zoals hiervoor vermeld in de vervolgbrief worden opgenomen.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.

***

T03752 Ontwerp-AMvB aanbieden aan Kamer (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA), toe de ontwerp-AMvB ter uitvoering van de wet aan de Kamer aan te bieden.

Reactie stas. OCW: Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 (de ontwerp-AMvB) zal waarschijnlijk nog voor het eind van dit jaar (of uiterlijk begin 2025) worden gezonden aan de Staten-Generaal, zodat uw Kamer de mogelijkheid heeft om hierop te reageren. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging aan het Kamerlid Veldhoen dat de ontwerp-AMvB ter uitvoering van de wet aan de Kamer zal worden aangeboden.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.

***

T03753 Toezegging Onderzoek videosharingplatforms (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe te onderzoeken of videosharingplatforms onder het bereik van de investeringsverplichting kunnen worden gebracht en dit mee te nemen bij de evaluatie na drie jaar.

Reactie stas. OCW: Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer (36 176, nr. 22) en deze toezegging wordt op dit moment de Vlaamse wet- en regelgeving inzake stimuleringsmaatregelen voor AV-producties in kaart gebracht, inclusief die betrekking hebben op videoplatformdiensten. Daarnaast zal de mogelijkheid om videoplatformdiensten onder de werking van de Nederlandse investeringsverplichting te brengen, worden meegenomen bij het opstellen van het evaluatieontwerp. Hierover wordt uw Kamer in de vervolgbrief geïnformeerd. Op dit moment wordt ook onderzocht of een investeringsverplichting of heffing mogelijk zou zijn in de audiosector. Dat gebeurt naar aanleiding van de motie van de voormalige Tweede Kamerleden Kwint en Wuite (36 176, nr. 23). De onafhankelijke deskundigen die hieraan werken, is gevraagd in het vierde kwartaal van dit jaar hun onderzoek gereed te hebben. Mijn ambtsopvolger informeert uw Kamer over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.

Ambtelijk advies: Toezegging als deels voldaan aanmerken (deadline is 1 januari 2027).

***

T03754 Toezegging Mogelijkheid van een accountantsverklaring in de uitwerking van de ministeriële regeling meenemen (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris van Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe de mogelijkheid van een accountantsverklaring als bewijs van het voldoen aan de investeringsverplichting, in de uitwerking van de ministeriële regeling nadrukkelijk mee te nemen.

Reactie stas. OCW: In de uitwerking van de ministeriële regeling zal de mogelijkheid van een accountantsverklaring worden meegenomen. Dit kan op basis van de Mediawet 2008 waarin is bepaald dat in een ministeriële regeling nadere eisen gesteld kunnen worden aan de stukken die de streamers ter verantwoording dienen aan te leveren bij het Commissariaat voor de Media. De ministeriële regeling zal naar verwachting nog dit jaar worden vastgesteld en bekendgemaakt.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.

***

T03755 Toezegging In reactie op rapport van het adviescollege-Van Geel ingaan op bundelen van gelden en budgetten (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Prins (CDA), toe de mogelijkheid van het bundelen van de verplicht te investeren gelden van de streamers met de budgetten van de publieke omroep mee te nemen bij de reactie op het rapport van het Adviescollege Publieke Omroep (adviescollege-Van Geel).

Reactie stas. OCW: De realisatie van deze toezegging zal worden meegenomen in de uitwerking van de stelseldiscussie over de publieke omroep.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.

***

T03756 Toezegging Filmmakers betrekken bij evaluatie (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe filmmakers te betrekken bij de evaluatie en in het evaluatieplan, dat in het eerste kwartaal van 2024 naar de Eerste Kamer wordt verstuurd, de wijze van betrokkenheid op te nemen.

Reactie stas. OCW: Zoals toegezegd zullen partijen uit de Nederlandse AV-sector, waaronder de filmmakers, zowel bij het opstellen van het evaluatieontwerp als bij de evaluatie zelf de mogelijkheid hebben om input te leveren. Deze input zal worden meegenomen bij het door OCW op te stellen evaluatieontwerp.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.

***

T03757 Toezegging Bij evaluatieplan verschil investeringsverplichting bij commerciële mediadiensten op aanvraag en lineair meenemen (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA), toe om in het evaluatieplan mee te nemen dat de investeringsverplichting enkel geldt voor media-instellingen die commerciële diensten op aanvraag aanbieden en niet geldt voor het aanbieden van lineaire diensten, en te bezien of dit in de toekomst mogelijk aangepast moet worden.

Reactie stas. OCW: De uitwerking van deze toezegging zal worden meegenomen bij het door OCW op te stellen evaluatieontwerp.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand en deadline verschuiven naar 1 januari 2025.

***

T03758 Toezegging Bij wetswijziging streektalen opnemen in artikel 3.29f van de Mediawet 2008 (36.176)

Samenvatting: De staatssecretaris Cultuur en Media zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Walenkamp (BBB), toe bij de eerstvolgende wetswijziging ‒ waarvoor zo snel als mogelijk een wetsvoorstel zal worden ingediend ‒ ook streektalen, zoals het Nedersaksisch en het Limburgs, in artikel 3.29f van de Mediawet 2008 op te nemen.

Reactie stas. OCW: Naar aanleiding van de toezegging aan het Kamerlid Walenkamp zullen in de wijziging van de Mediawet 2008 (die ziet op de lokale omroepen), in het betreffende wetsartikel naast het Nederlands en het Fries ook de regiotalen Nedersaksisch en Limburgs worden opgenomen, en zal worden verduidelijkt dat in producties die meetellen voor de investeringsverplichting ook in streektalen gesproken mag worden.

Ambtelijk advies: Status toezegging handhaven als openstaand (deadline is nu 1 januari 2025).


Bespreking brief en bepaling status toezeggingen5.Mededelingen en informatie

Verzoek om deelname enquête beslisnota’s

Sinds 20 september 2022 wordt bij ieder stuk dat het kabinet aan het parlement stuurt de onderliggende ambtelijke beslisnota(’s) meegezonden. Vanaf 1 juli 2021 werd hier al een start mee gemaakt bij bepaalde categorieën Kamerstukken. Doel is verbetering van de informatievoorziening door de regering aan het parlement. De bewindslieden van BZK wensen nu de ervaringen te onderzoeken van degenen die betrokken zijn bij het opstellen van beslisnota’s en degenen die er na verstrekking gebruik van maken. Met dat doel is een korte enquête (maximaal 10 minuten) opgesteld. Het daaruit voortvloeiende eindrapport zal met de beide Kamers worden gedeeld. Voor meer informatie, zie bijgevoegde brief d.d. 17 juni 2024 van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen.

Kamerleden en medewerkers die bereid zijn aan deze enquête mee te werken, kunnen dit laten weten aan de commissiestaf. Zij ontvangen te zijner tijd een hyperlink naar de enquête.

*

Advies Raad voor Cultuur BIS 2025-2028

De Raad voor Cultuur publiceert op 3 juli om 13:00 uur zijn advies inzake de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028. Vanaf 12:30 uur is de presentatie te volgen via https://www.nieuwspoort.nl/stream/raad-voor-cultuur6.Rondvraag


Korte aantekeningen