Dinsdag 8 december 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35570 XV

Nadere inventarisatie behoefte aan begrotingsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

5.
35570, Z

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de premiestelling bij het ABP en de gevolgen voor de dekkingsgraad en eventuele kortingen; Miljoenennota 2021

Bespreking

6.
E200027

Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

Inbreng

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen