Dinsdag 20 april 2010 15.15 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)vaststelling nader voorlopig verslag

bespreking mogelijkheden voor een reactie op 

de brief van de minister van Justitie van 30 maart 2010 (TK 32.123 XVI, nr. 128 ) op het advies dat tijdens het algemeen overleg op 10 februari 2010 in de Tweede Kamer is ingebracht door D66 inzake voorhang wijziging Besluit afbreking zwangerschap (TK 31.700 XVI, nr. 162  en bijlage)

bespreking

briefPDF-document van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 april 2010 in reactie op de commissiebrief van 26 januari 2010 inzake de tweede voortgangsrapportage Wtcg

bespreking

notitie van het lid Linthorst (PvdA) inzake een eventuele evaluatie van de Wet op de jeugdzorg en kabinetsvisie Perspectief voor Jeugd en Gezin


Vergaderstukken