31.706

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicaptenMet dit wetsvoorstel wordt een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten geïntroduceerd. Deze regeling zal de op dit moment in de inkomstenbelasting bestaande buitengewone uitgavenregeling vervangen die per 1 januari 2009 zal vervallen.

De regering heeft hierbij gekozen voor een benadering die bestaat uit een combinatie van specifieke en generieke elementen. De specifieke elementen betreffen de introductie van een nieuwe op de doelgroep toegespitste forfaitaire regeling en de invoering van een nieuwe fiscale regeling. Het generieke deel betreft met name de algemene inkomenscompensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.706, C) is op 25 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel na stemming bij zitten en opstaan op 23 december 2008 aangenomen. De fracties van VVD, SP, GroenLinks, D66, OSF, PvdD, SGP en de fractie-Yildirim stemden tegen.

Tijdens de plenaire behandeling op 16 december 2008 zijn de motie-Meurs (PvdA) c.s. over een onderzoek naar de consequenties voor groepen burgers die voor een tegemoetkoming of compensatie een beroep moeten doen op meerdere regelingen (EK 31.706, I), de motie-Klein Breteler (CDA) c.s. over een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (EK 31.706, J) en de motie-Ten Horn (SP) c.s. over een onderzoek naar een inconsistentie in de Wtcg en voorstellen ter verbetering van de positie van visueel beperkten en slechtzienden (EK 31.706, K) ingediend. De stemmingen over deze moties vonden plaats op 23 december 2008. De motie-Meurs (PvdA) c.s. is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66 en OSF stemden tegen. De motie-Klein Breteler (CDA) c.s. is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66 en OSF stemden tegen. De motie-Ten Horn (SP) c.s. is na stemming bij zitten en opstaan verworpen VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en OSF stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij voor een of meer artikelen of onderdelen daarvan terugwerkende kracht mogelijk is tot en met 1 januari 2009.
 • 2. 
  Bij het begin van het kalenderjaar 2009 vindt artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 geen toepassing met betrekking tot de in de artikelen 6.17, derde lid, en 6.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde bedragen.
 • 3. 
  Artikel 10, onderdelen G en H, vindt eerst toepassing nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.
 • 4. 
  Artikel 13 vindt eerst toepassing nadat artikel 22d van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.

Documenten

66
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-66] documenten