Plenair Janssen bij Interpellatie van het lid Janssen over het militair radarstation HerwijnenVerslag van de vergadering van 5 december 2023 (2023/2024 nr. 10)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 16.08 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. Er is geen verschil van interpretatie. We kunnen gewoon allemaal lezen. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de SMART-L-radar in Wier al jarenlang niet voldoet aan de vergunde normen voor geluid;

constaterende dat de radar in Wier inmiddels buiten gebruik is gesteld om aanvullende maatregelen te nemen zodat de radar te allen tijde zal voldoen aan de geldende geluidsnormen, zoals opgenomen in de omgevingsvergunning, ook 's nachts;

constaterende dat nog onduidelijk is of de te nemen maatregelen in de praktijk voldoende effectief zullen blijken te zijn en dat dit pas na realisatie en via metingen zal kunnen worden vastgesteld;

constaterende dat de ambtsvoorganger van de staatssecretaris aan het parlement een duidelijke procedure heeft toegezegd voor plaatsing van een SMART-L-radar op een tweede locatie, mogelijk Herwijnen, te weten: "Nadat de geluid-beperkende maatregelen in Wier zijn genomen, wordt in Wier een controlemeting uitgevoerd om zeker te stellen dat de radar voldoet aan de normen. Deze geluidsmetingen dienen als onderbouwing voor de vergunningsaanvraag voor de tweede radar, ongeacht de locatie";

constaterende dat de staatssecretaris voornemens is om in strijd met de door zijn ambtsvoorganger toegezegde procedure al op 8 december 2023 de vergunningsprocedure voor de radar in Herwijnen te starten, en dat op dat moment nog niet duidelijk is of de radar aan de gestelde vergunningsvoorwaarden voor wat betreft geluid zal kunnen voldoen;

van mening dat een situatie van voortdurende overlast zoals in Wier dient te worden voorkomen;

van mening dat de gemeente West Betuwe en haar inwoners erop mogen vertrouwen dat de staatssecretaris zich houdt aan de toezeggingen van zijn ambtsvoorganger;

verzoekt de regering geen vergunningsprocedure voor de plaatsing van een radar in Herwijnen te beginnen voordat na realisatie van de geluidbeperkende maatregelen in Wier via metingen is vastgesteld dat de radar te allen tijde voldoet aan de vergunningsvoorwaarden, en deze geluidsmetingen als onderbouwing te laten gelden voor de vergunningsaanvraag voor de radar in Herwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Janssen, Rietkerk, Van Dijk, Huizinga-Heringa, Belhirch, Van Gurp, Marquart Scholtz, Van der Goot, Koffeman, Hartog, Van Rooijen en Dessing.

Zij krijgt letter AN (31936).

Gaat het nog, meneer Janssen?

De heer Janssen (SP):

Zeker!

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen.

Wenst een van de leden in de tweede termijn nog het woord? Meneer Rietkerk, het woord is aan u.