Plenair Van den Berg bij voortzetting behandeling Wet digitale overheidVerslag van de vergadering van 21 februari 2023 (2022/2023 nr. 20)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 16.28 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van den Berg i (VVD):

Dank, voorzitter. Ook veel dank aan de staatssecretaris voor de uitvoerige beantwoording van de vragen. Ook voor mij leidde het tot verbazing, om voort te bouwen op het punt van mevrouw Prins en de heer Ganzevoort, om te leren dat de buitenlandse aanbieders eigenlijk niet via hetzelfde normenkader toegelaten hoeven te zijn als ze via andere landen komen. De eisen die wij aan Nederlandse aanbieders stellen, zijn strenger. Tegelijkertijd begrijp ik ook dat de nuloptie, het niet instemmen met deze wet, daarin geen echte verandering brengt.

Wat bij mij verder overblijft, is het punt over de community die bijdraagt aan de veiligheid van de open source en de kwaliteit van de opensourcemiddelen. De staatssecretaris geeft aan dat zij animo ziet onder vrijwilligers om die rol op zich te nemen. Zij kan bug bounty's inzetten en onze regering hecht er belang aan dat dit goed geregeld is. Ik vind dat toch vrij zacht en vrij vrijblijvend blijven, want er is nergens gedefinieerd wat dan een goede community is of wat een goed functionerende community is, noch in omvang noch in kwaliteit. Dus we weten niet wanneer dat functioneren door het ijs zou zakken. Bovendien zegt de staatssecretaris dat de regering een inspanningsintentie heeft, maar geen juridisch geregelde verantwoordelijkheid. Graag zou ik van de staatssecretaris een toezegging krijgen dat een ministeriële regeling op dit punt verder wordt aangescherpt. Die moet dan meer duidelijkheid geven over wat de ondergrens is van het functioneren van die community en duidelijkheid geven over hoe de verantwoordelijkheid voor het voldoende functioneren van die community juridisch geregeld is.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van den Berg. Dan is het woord aan de heer Dittrich namens D66.