Plenair Van Hattem bij stemming moties, ingediend bij het debat over de verhouding tussen de centrale overheid en decentrale overhedenVerslag van de vergadering van 18 mei 2021 (2020/2021 nr. 37)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.39 uur


De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Deze motie roept op om de positie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te versterken en dit in te brengen in de kabinetsformatie. Juist vanwege de positie van onze decentrale overheden zit de PVV-fractie niet te wachten op zo'n versterkte minister van BZK, die met nog fermere kracht opgaven van het Rijk, zoals windparken, aardgasvrije wijken, asielzoekerscentra en huisvesting voor statushouders, aan gemeenten en provincies kan opleggen. Ook trekt de heer Koole — daar is zojuist terecht al aan gerefereerd — net als onlangs de heer Rosenmöller een te grote broek aan, die niet past bij de rol van de Eerste Kamer. Hij zit niet aan de onderhandelingstafel voor de kabinetsformatie. De PVV-fractie stemt dan ook tegen deze motie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de overige leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.