Plenair Kuiper bij stemming moties Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerkingVerslag van de vergadering van 4 oktober 2016 (2016/2017 nr. 2)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.06 uur


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de wet en de twee moties van D66. Ik neem aan dat de stemming over de motie van collega Teunissen volgende week zal plaatsvinden. Wij hebben er in elk geval behoefte aan om het in de fractie daarover te hebben.

Mijn fractie zal, alles afwegend, voor het wetsvoorstel stemmen. De vraag is niet meer of er sprake moet en kan zijn van elektronisch beheer en verwerking van patiëntgegevens, maar hoe wij dat op de juiste wijze en veilig kunnen doen. De debatten van de afgelopen jaren hebben tot gedeelde visies geleid als het gaat om veiligheidsniveaus, privacy en de rol van verzekeraars en artsen. Zeker, het is werk in uitvoering, ook de komende jaren nog. De onderliggende normen en de voorwaarden worden in het wetsvoorstel aangegeven. Naar de mening van mijn fractie wordt nu het maximale gedaan om tot een verantwoorde inrichting te komen. We zullen daarom voor het wetsvoorstel stemmen.

Wij zullen de beide moties-Bredenoord steunen omdat ze in de richting gaan van de normen die in dit debat zo breed zijn besproken.