De Griffiers van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Geert Jan Hamilton en Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, hebben op 12 en 13 maart 2015 in het Palazzo Montecitorio, het gebouw van de Kamer van Afgevaardigden van het Italiaanse parlement in Rome, deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de Secretarissen-Generaal van de nationale parlementen van de Europese Unie.

Tijdens de Griffiersbijeenkomst is de EU-Speakers Conference voorbereid, de conferentie van parlementsvoorzitters die op 19 en 20 april in Rome plaatsvindt. Tijdens de Speakersconference zullen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen: Europa voorbij de crisis, nieuwe paden naar groei, het continent van fundamentele rechten, een Europa van vrijheid, solidariteit en veiligheid, de rol van de parlementen in onderhandelingen over internationale verdragen en de versterking van de politieke dialoog binnen de Europese Unie.

IPEX

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is de samenwerking tussen de nationale parlementen versterkt. Dat is mede gebeurd op basis van intensivering van de contacten tussen de ambtelijke organisaties van de parlementen. De Griffiers spelen hierbij een belangrijke coördinerende rol.

Bijzondere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke website van de nationale parlementen IPEX (www.ipex.eu). IPEX, the InterParliamentary EU information eXchange, is het platform voor de onderlinge uitwisseling van informatie tussen de nationale parlement en het Europees Parlement met betrekking aangelegenheden van de Europese Unie. Op de IPEX-website zijn de voorstellen van Europese wetgeving, consultatie- en informatiedocumenten van de Europese Commissie, en parlementaire documenten en informatie betreffende de Europese Unie te vinden.  IPEX informeert ook over lopende subsidiariteitsprocedures en bevat een kalender van alle interparlementaire vergaderingen en conferenties binnen de EU.

De site bevat verbindingen naar de websites van de nationale parlementen. Griffier Geert Jan Hamilton benadrukte dat de IPEX-website lange tijd in handen was van enkele pioniers uit een beperkt aantal nationale parlementen, maar intussen is uitgegroeid tot het verbindende informatie-instrument van de parlementen bij uitstek. Het is nu zaak de kennis van de mogelijkheden die IPEX biedt, te vergroten en het gebruik van de website door parlementariërs en parlementaire staf te verbreden. Het gebruik van IPEX moet voor parlementariërs net zo gewoon worden als het gebruik van de websites van het eigen parlement. Als forum om informatie over subsidiariteitstoetsen en opvattingen over wetgevings- en beleidsvoorstellen van de Europese instellingen te delen kan IPEX nog verder verbeterd worden. In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 zal het Nederlandse parlement dankbaar gebruik willen maken van de mogelijkheden die IPEX biedt. Qualitate qua is het parlement dat het voorzitterschap van de EU bekleedt, vertegenwoordigd in de IPEX Board, het bestuursorgaan van IPEX. De vergadering stemde ermee in het Nederlandse parlement in de aanloop naar het voorzitterschap nu al toe te laten tot de IPEX Board, zodat met wensen uit Nederland al optimaal rekening kan worden gehouden.

Trio

De Griffiers van de parlementen van het 'trio' dat van 1 januari 2016 tot 1 juli 2017 het EU-voorzitterschap bekleedt (achtereenvolgens: Nederland, Slowakije en Malta) bereikten overeenstemming over samenwerkingsafspraken die aan de Voorzitters van de drie parlementen zullen worden voorgelegd. De samenwerking en afstemming betreffen onder meer onderlinge consultatie, uitwisseling van ‘best practices’ en de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen tussen de voorzitterschappen.

Completing the legislative cycle

De Secretaris-Generaal van het Europees Parlement, Klaus Welle, presenteerde een voorstel voor een nieuwe Europese legislatieve cyclus bestaande uit 32 stappen verdeeld over vier onderdelen: 1. Agendasetting, 2. Consultatie, 3. Wetgeven en 4. Implementatie en verificatie. Enkele stappen betreffen nadrukkelijk een assessment van de kosten van het achterwege laten van regelgevende interventie binnen Europa. Het plan sluit aan bij de 'groene kaart'-discussie die vanuit het Deens parlement is geëntameerd en anticipeert op de plannen van Commissievoorzitter Juncker en Commissievicevoorzitter Timmermans om de Europese regelgeving te beperken en vereenvoudigen, mede op basis van evaluaties van doorgevoerde regelgeving.

De Griffier van de Tweede Kamer, Jacqueline Biesheuvel, stelde in een bijdrage de rol van de nationale parlementen bij de totstandkoming van vrijhandelsverdragen tussen de EU en de Verenigde Staten, als het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), aan de orde. Een aantal nationale parlementen heeft in een brief aan de Europese Commissie het grote belang van betrokkenheid van de parlementen bij de besluitvorming over dergelijke verdragen aan de orde gesteld. Tijdens de Speakersconferentie in april komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.  


Deel dit item: