Staten-Generaal buigen zich op 30 november 2007 over toekomst advies- en kennisstelselDe leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van zowel de Eerste als de Tweede Kamer organiseren op vrijdag 30 november a.s. een gezamenlijke bijeenkomst met en over (de toekomst van) het advies- en kennisstelsel van de regering en het parlement. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het voornemen van het kabinet om het advies- en kennisstelsel ingrijpend te wijzigen, zoals blijkt uit de nota Vernieuwing Rijksdienst, die minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind september naar de Staten-Generaal heeft gestuurd. Een aantal strategische adviesraden heeft ook een eigen adviesfunctie richting beide Kamers.

Programma

De openbare bijeenkomst, die plaatsvindt in de grote vergaderzaal van de Eerste Kamer, duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Het eerste uur van de bijeenkomst is gereserveerd voor een gesprek met de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de heer Van der Donk, en de Vice-President van de Raad van State, de heer Tjeenk Willink.

Strategische adviesraden

De aan deze bijeenkomst deelnemende strategische adviesraden zijn:

 • Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
 • VROM-raad
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat
 • Raad voor het Landelijke Gebied (RLG)
 • Onderwijsraad (OR)
 • Raad voor Cultuur (RvC)
 • Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
 • Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
 • Algemene Energieraad (AER)
 • Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
 • Adviesraad Wetenschap en Technologie (AWT)


Deel dit item: